BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Rozbudowę sieci wodociągowej (osiedle Stróża) wraz z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem

 

alt


Rudnik nad Sanem, dnia 21.08.2019 r

 

  ZPF.271.16.6.2019

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Rozbudowę sieci wodociągowej (osiedle Stróża) wraz z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem” w ramach realizacji Projektu pn.: „Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2. Zaopatrzenie w wodę, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o., ul. Nowa 30J, 37 – 400 Nisko. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

GEO Sp. z o.o.

Złota Góra 19A, 37 – 550 Radymno

35,86

40,00

75,86

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa

„PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul. Nowa 30J, 37-400 Nisko

60,00

40,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                    BURMISTRZ

                                                                                               Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                  mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 


Ostatnia aktualizacja: środa, 21 sierpnia 2019 10:28  

Służby gminne