BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 18.10.2019 r.

 

 

ZPF.271.25.2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na

„Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Rudnik nad Sanem oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2022”

I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 40,

37– 420 Rudnik nad Sanem

 

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Rudnik nad Sanem, jej jednostek organizacyjnych w latach 2020 – 2022 oraz zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych i liczba rachunków bankowych:

1) Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – 28 (1 podstawowy i 27 pomocniczych),

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 3 (1 podstawowy i 2 pomocnicze),

3) Miejsko – Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół – 3 (1 podstawowy2 pomocnicze),

4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rudniku nad Sanem – 3 (1 podstawowy i 2 pomocnicze),

5) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem – 3 (1 podstawowy i 2 pomocnicze),

6) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Rudniku nad Sanem – 3 (1 podstawowy i 2 pomocnicze),

7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopkach – 4 (1 podstawowy i 3 pomocnicze),

8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu – 3 (1 podstawowy i 2 pomocnicze),

9) Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem – 4 (1 podstawowy i 3 pomocnicze),

10) Żłobek Miejski – 4 (1 podstawowy i 3 pomocnicze),

11) Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 (1 podstawowy i 4 pomocnicze),

12) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 3 (1 podstawowy i 2 pomocnicze),

3. Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych będzie wynikałazapotrzebowania Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych.

4. Zamawiający zastrzega, iż ilość jednostek organizacyjnych, liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, ilość operacji i rachunków może ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych lub likwidacji istniejących jednostek organizacyjnych Zamawiającego bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.

6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66.11.00.00 – 4    Usługi bankowe

 

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1. Okres realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

2. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %.

 

Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena

50 %

2

Oprocentowanie lokat krótkoterminowych (typu overnight)

48 %

3

Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych budżetu i jednostek organizacyjnych

2 %

 

3. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru:

Nr kryterium:

Wzór:

1 - Cena

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) x 100 x waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert (zł)

- Cof - cena podana w ofercie (zł)

2 – Oprocentowanie lokat krótkoterminowych (typu overnight)

Liczba punktów = ( Lof/Lmax) x 100 x waga

gdzie:

- Lof -   stawka oprocentowania badanej oferty   (w %)

- Lmax – najwyższa stawka oprocentowania badanej oferty (w %)

3 – Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych budżetu i jej jednostek organizacyjnych

Liczba punktów = ( Rof/Rmax) x 100 x waga

gdzie:

- Rof -   stawka oprocentowania badanej oferty (w %)

- Rmax – najwyższa stawka oprocentowania badanej oferty (w %)

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Wykonawca poda cenę w PLN określoną zgodnie z formularzem ofertowym.

2) Należy podać wartości jednostkowe za poszczególne czynności i usługi, następnie dla porównania cen ofert, należy wyznaczyć cenę oferty, uwzględniając powyższe wartości jednostkowe oraz przyjęte przez Zamawiającego założenia zgodnie ze wzorem podanym na formularzu ofertowym.

3) Niedopuszczalne jest podawanie prowizji i opłat wariantowo w tym m.in.: „jednak nie mniej niż”, „od..do”, „około” itp.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji innych niż określoneformularzu ofertowym.

5) Wysokość prowizji i opłat wynikających z poszczególnych pozycji cenowych oferty (wyszczególnionych w formularzu ofertowym) nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

6) W celu ustalenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć stawkę referencyjną WIBOR 1M, obliczoną jako średnią arytmetyczną ze wszystkich notowań miesiąca kalendarzowego poprzedzającego 1-miesięczny okres jej obowiązywania. Stawka WIBOR 1M obowiązuje od pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca. Dla porównania ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M w wysokości 1,64 %.

7) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu ofertowym. Jeżeli wykonawca nie pobiera opłaty za daną usługę, powinien wpisać „0”.

5. W celu ustalenia wysokości oprocentowania lokat krótkoterminowych (typu overnight) należy przyjąć stawkę WIBID 1M obowiązującą w ostatnim dniu miesiąca, który poprzedza miesiąc założenia lokaty terminowej. Stawki WIBID 1M zmieniane są pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Dla porównania ofert należy przyjąć stawkę WIBID 1M w wysokości 1,43 %.

6. W celu ustalenia wysokości oprocentowania środków na rachunku bieżącym należy przyjąć stawkę WIBID 1M obowiązującą w ostatnim dniu miesiąca, który poprzedza miesiąc założenia lokaty terminowej. Stawki WIBID 1M zmieniane są pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Dla porównania ofert należy przyjąć stawkę WIBID 1M w wysokości 1,43 %.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziałupostępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy i wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności bankowej - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2187 z późn. zm.).

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagańzakresie spełniania tego warunku.

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagańzakresie spełniania tego warunku.

3. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

4.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 2) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

2) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodnośćoryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione,

3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy muszą złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoruZałącznika nr 3,

4) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoruZałącznika nr 4),

5) Kserokopię dokumentu uprawniającego do wykonywania działalności bankowej - zgodnieustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2187 z późn. zm.).

6) Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych według wzoruZałącznika nr 5;

 

V. Termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 28.10.2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 7 (Sekretariat), do godz. 10:00, przesłać za pomocą faksu na nr 15 876 11 19 lub poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.10.2019 r. o godz. 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, w pokoju nr 13 (Sala posiedzeń).

 

VI. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

VII. Załączniki:

-        Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

-        Załącznik nr 2 – formularz oferty,

-        Załącznik nr 3 – formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

-        Załącznik nr 4 – formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

-        Załącznik nr 5 – formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,

 

 

              Z up. Burmistrza

 

                                                                                                               Dariusz Świta

                                                                                              Inspektor ds. Zamówień publicznych

                                                                                                 funduszy i środków pomocowych


 

Załączniki do pobrania:

alt Zaproszenie do złożenia oferty

alt Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

alt Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

alt Załącznik nr 4– Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 5 – Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,

 
Ostatnia aktualizacja: środa, 30 października 2019 14:02  

Służby gminne