BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

 

Rudnik nad Sanem, 2019-12-10

                                                                                        

ZPF.271.31.2019

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na „Dostawę prasy do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w 2020 r.”

 

I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 40,

37– 420 Rudnik nad Sanem.

 

II. Przedmiot zamówienia i informacje dodatkowe:

1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczne dostarczanie prasy dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w 2020 roku.

2. Dostarczanie prasy dotyczy 8 tytułów ukazujących się codziennie, tygodniowo, miesięcznie lub kwartalnie.

3. Szczegółowy zakres dostawy:

1) Wspólnota –  tygodnik                                                                - 1 egz.

2) Echo Dnia PODKARPACKIE – gazeta codzienna                      - 1 egz.

3) Dziennik Gazeta Prawna wersja Premium – gazeta codzienna - 1 egz.

4) Gazeta Samorządu i Administracji – dwutygodnik                     - 1 egz.

5) Rachunkowość Budżetowa – miesięcznik                                 - 1 egz.

6) Poradnik Rachunkowości Budżetowej                                       - 1 egz.

7) Serwis Administracyjno – Samorządowy                                   - 1 egz.

8) Przegląd Pożarniczy                                                                  - 1 egz.

4. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych tytułów a także rezygnację lub dodanie nowych tytułów w okresie obowiązywania umowy.

5. Miejscem dostawy jest Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) do godz. 8:00.

6. Poszczególne tytuły prasy codziennej będą dostarczane w dniu ich wydania, zaś pozostałe tytuły w dniu ich otrzymania przez wykonawcę od wydawcy, nie później niż na drugi dzień po ich wydaniu.

7. Dostawa prasy i czasopism będzie odbywać się na koszt Wykonawcy.

8. Dopuszcza się możliwość zmiany wykazanych tytułów w przypadku zawieszenia lub wycofania z rynku wydawniczego tytułów prasy codziennej lub czasopism specjalistycznych, zmiany dotychczasowego tytułu na inny tytuł lub połączenia się dwóch lub więcej tytułów w jeden nowy tytuł.

 

III.  Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %.

Nr kryterium

Wzór:

1 - Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof) x 100 x waga

gdzie:

-          Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

-          Cof – cena badanej oferty

 

3. Wykonawca musi podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonywaniem zamówienia.

4. Przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT), z uwzględnieniem zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

 

IV. Termin składania ofert:

1. Ofertę w formie pisemnej, faxem lub e-mailem należy złożyć do dnia 18.12.2019 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 7 (Sekretariat), fax 15 876 11 19, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Wykonawca ubiegający się o zamówienia zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę podpisaną przez upoważnioną osobę (wg wzoru z załącznika nr 1);

 

V. Załączniki:

1. formularz oferty;

2. wzór umowy

Z poważaniem

 

                 Z up. Burmistrza

                                                                                                                 Dariusz Świta

                                                                                              Inspektor ds. Zamówień publicznych

                                                                                                 funduszy i środków pomocowych


 

Załączniki do pobrania:

alt Zaproszenie do zlożenia oferty,

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 10 grudnia 2019 09:29  

Służby gminne