BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) odbędzie się nadzwyczajna piętnasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 1000.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Maria Lachowicz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.

2) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko-Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji

4) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Anna Matejko-Małek,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk - przewodniczący Komisji.

5) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2020 r.;

1) projekt budżetu na 2020 r. przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski;

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2020 r.;

 • opinię odczyta Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,

3) wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.;

 • autopoprawki przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,

4) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej i opinii końcowej Komisji Rewizyjnej dotyczących projektu uchwały budżetowej na 2020 r.;

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2020 r.;

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2020 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033;

1) projekt uchwały przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert;

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033;

 • opinię odczyta Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert,

3) wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033;

 • autopoprawki przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert,

4) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033;

5) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033;

6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033

6. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Służby gminne