BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 25.08.2020 r

                                   

ZPF.271.19.3.2020

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Przebudowę dróg, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o., Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski

60,00

40,00

100,00

2.

Komunalne Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie

ul. Grygowej 23

20-260 Lublin

56,79

40,00

96,79

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów

44,92

40,00

84,92

4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego

"Inżdróg" Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

55,61

40,00

95,61

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                             mgr inż. Waldemar Grochowski

 

                                                                                                           


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 25 sierpnia 2020 10:10  

Służby gminne