BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, 27.08.2020 r.

 

ZPF.271.20.2020

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Budowę i dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

I.Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 40,

     37– 420 Rudnik nad Sanem.


II.Przedmiot zamówienia:

1) Zadanie 1 – budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacjowej w Rudniku nad Sanem:

a)ręczne kopanie rowów dla kabli,

b)ułożenie kabli wielożyłowych w rowach kablowych wraz z ręcznym zasypaniem rowów,

c)wciąganie kabli energetycznych do słupów betonowych,

d)montaż uziomu powierzchniowego i prętowego,

e)ułożenie rur ochronnych z PCW w wykopie,

f)ułożenie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,

g)montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 4 szt,

h)wciąganie przewodów w słupy latarń, rury osłonowe i wysięgniki,

i)montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa typu OCP-100-PC/II 100W,

j)obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wraz z zarobieniem końca kabla,

k)sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla.

2)Zadanie 2 – dobudowa oświetlenia ulicznego w Przędzelu (zadanie finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Przędzel):

a)ręczne kopanie rowów dla kabli,

b)ułożenie kabli wielożyłowych w rowach kablowych wraz z ręcznym zasypaniem rowów,

c)wciąganie kabli energetycznych do słupów betonowych

d)montaż uziomu powierzchniowego i prętowego,

e)ułożenie rur ochronnych z PCW w wykopie,

f)ułożenie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych,

g)montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 4 szt,

h)montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego – skrzynki oświetlenia ulicznego,

i)wciąganie przewodów w słupy latarń lub rury osłonowe,

j)montaż wysięgników jednoramiennych rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupach,

k)montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – projektor LED 200 W – 2 szt.,

l)montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa z lampą 70 W – 4 szt,

m)sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla

n)sprawdzenie stanu izolacji induktorem,

o)wykonanie badań i pomiarów.

3)Zadanie 3 – dobudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej w sołectwie Chałupki (zadanie finansowanefunduszu sołeckiego Sołectwa Chałupki):

a)ręczne kopanie rowów dla kabli,

b)ułożenie kabli wielożyłowych w rowach kablowych wraz z przykryciem folią kalandrowąręcznym zasypaniem rowów,

c)montaż uziomu powierzchniowego i prętowego,

d)wciąganie kabli energetycznych do słupów betonowych,

e)montaż i stawianie słupów betonowych – 5 szt.,

f)montaż wysięgników rurowych i przywieszek z lin stalowych na słupach,

g)montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki,

h)montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa typu OW S-70 W,

i)obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wraz z zarobieniem końca kabla,

j)sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla.

4)wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz opracowanie inwentaryzacji powykonawczej.

a)roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnieobowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiot zamówienia został wykonany, odebrany i spełniał swoje funkcje, nie zostaną zapłacone,

b)wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji do Zamawiającego. Wprowadzenie zmian, bez zgody Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty,

c)oferty muszą obejmować wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,

d)w przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji poprzez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy są zobowiązani do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazanenazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę,

e)użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowaniabudownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

f)Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów,

g)przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca wykonywania robót, warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia,

h)Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji i rękojmi bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte zamówieniem,

5 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 1.\

6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

a) 45.31.61.10 – 9 – Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego,

b) 45.23.14.00 – 9 – Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych NN,

c) 45.31.00.00 – 3 – Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych,

d) 45.31.60.00 – 5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

 

III.Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.10.2020 r.

2.Kryterium wyboru oferty – cena 100 %.

 

Nr kryterium

Wzór:

1 - Cena

Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga

gdzie:

-          Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

-          Cof – cena badanej oferty

3.Wykonawca musi podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonywaniem zamówienia.

4.Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom.

5.Przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto,uwzględnieniem zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

 

 IV.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu,

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika toodrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagańzakresie spełniania tego warunku.

3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań zakresie spełniania tego warunku.

3. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

V.Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1)formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

2)dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciąganiajego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione,

3)formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (wg wzoru z Załącznika nr 4) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy muszą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru z Załącznika nr 2,

2)aktualny odpis w właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty oświadczenie o spełnianiu warunków udziałupostępowaniu (według wzoru z Załącznika nr 3).

 

 VI.Termin składania ofert:

1.Ofertę w formie pisemnej, faxem lub e-mailem należy złożyć do dnia 04.09.2020 r. do godz. 10:00 Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, w Sekretariacie, fax 15 876 11 19, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.Otwarcie (odczytanie) ofert odbędzie się w dniu 04.09.2020 r. do godz. 10:30 w Urzędzie GminyMiasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, pok. 13 (Sala Posiedzeń).

3.Wykonawca ubiegający się o zamówienia zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę podpisaną przez upoważnioną osobę (wg wzoru z załącznika nr 1).

4..Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca w formularzu ofertowym jest zobowiązany przedstawić wartość całkowitą oferty. Kosztorys ofertowy (uproszczony lub szczegółowy) zostanie złożony przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

 

 VII.Załączniki:

alt Zaproszenia do złozenia oferty

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

alt Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 4 – Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych;

alt Załacznik nr 5 – Wzór umowy,

altZałącznik nr 6 - Przedmiar robót,

altZałącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                                                                                  mgr Dariusz Świta

                                                                                                                                                                                                                                   Inspektor ds. Zamówień publicznych

                                                                                                                                                                                                                                          funduszy i środków pomocowych


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 27 sierpnia 2020 11:18  

Służby gminne