BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 01 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;

b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023;

c) uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025;

d) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

e) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2025” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

g) uchwały budżetowej na 2021 rok;

h) Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

 

Służby gminne