BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
121   Link   UCHWAŁA NR XXIV/208/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
220
122   Link   UCHWAŁA NR XXIV/207/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Niżańskiego
220
123   Link   UCHWAŁA NR XXIV/206/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/183/2017 Rady Miejskiej w Rudniku Nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
220
124   Link   UCHWAŁA NR XXIV/205/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
232
125   Link   UCHWAŁA NR XXIII/204/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027
213
126   Link   UCHWAŁA NR XXIII/203/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
228
127   Link   UCHWAŁA NR XXIII/202/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Rudnik nad Sanem przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
218
128   Link   UCHWAŁA NR XXII/201/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2017
279
129   Link   UCHWAŁA NR XXII/200/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
244
130   Link   UCHWAŁA NR XXII/199/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
282
131   Link   UCHWAŁA NR XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
234
132   Link   UCHWAŁA NR XXII/197/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
235
133   Link   UCHWAŁA NR XXII/196/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
245
134   Link   UCHWAŁA NR XXII/195/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr ewid. 1995/24 o powierzchni 0,0110 ha położonej w Rudniku nad Sanem
315
135   Link   UCHWAŁA NR XXII/194/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017 - 2022"
266
136   Link   UCHWAŁA NR XXII/193/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem
218
137   Link   UCHWAŁA NR XXII/192/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
237
138   Link   UCHWAŁA NR XXII/191/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027
261
139   Link   UCHWAŁA NR XXII/190/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
243
140   Link   UCHWAŁA NR XXII/189/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
268
Strona 7 z 36

Służby gminne