BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
121   Link   UCHWAŁA NR XXX/269/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
237
122   Link   UCHWAŁA NR XXX/268/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
215
123   Link   UCHWAŁA NR XXX/267/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości czterech działek położonych w Rudniku nad Sanem
217
124   Link   UCHWAŁA NR XXX/266/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
206
125   Link   UCHWAŁA NR XXX/265/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w drodze bezprzetargowej
205
126   Link   UCHWAŁA NR XXX/264/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
204
127   Link   UCHWAŁA NR XXX/263/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie regulaminu Targowiska „MÓJ RYNEK” przy ul. Targowej w Rudniku nad Sanem
189
128   Link   UCHWAŁA NR XXX/262/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2018
206
129   Link   UCHWAŁA NR XXX/261/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Niżańskiego
197
130   Link   UCHWAŁA NR XXX/260/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
190
131   Link   UCHWAŁA NR XXX/259/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
203
132   Link   UCHWAŁA NR XXX/258/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
190
133   Link   UCHWAŁA NR XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2018-2033
283
134   Link   UCHWAŁA NR XXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
272
135   Link   UCHWAŁA NR XXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
274
136   Link   UCHWAŁA NR XXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
291
137   Link   UCHWAŁA NR XXIX/253/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
285
138   Link   UCHWAŁA NR XXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do realizacji projektu partnerskiego pt. Rajski zakątek w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 - Rozwój edukacji przedszkolnej
255
139   Link   UCHWAŁA NR XXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
284
140   Link   UCHWAŁA NR XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały NR XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
247
Strona 7 z 39

Służby gminne