BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
141   Link   UCHWAŁA NR XXII/188/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski III przy ul. Kończyckiej w Rudniku nad Sanem
308
142   Link   UCHWAŁA NR XXII/187/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowo - usługowej przy ul. Stalowej w Rudniku nad Sanem
256
143   Link   UCHWAŁA NR XXII/186/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem
320
144   Link   UCHWAŁA NR XXII/185/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
241
145   Link   UCHWAŁA NR XXI/184/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
346
146   Link   UCHWAŁA NR XXI/183/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Niżańskiego
277
147   Link   UCHWAŁA NR XXI/182/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości udziałów w prawie własności działki nr ewid. 4060/4 położonej w Rudniku nad Sanem
258
148   Link   UCHWAŁA NR XXI/181/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kopki na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
244
149   Link   UCHWAŁA NR XXI/180/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
255
150   Link   UCHWAŁA NR XXI/179/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
239
151   Link   UCHWAŁA NR XXI/178/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
270
152   Link   UCHWAŁA NR XXI/177/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/174/2014 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 15 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem
236
153   Link   UCHWAŁA NR XXI/176/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik nad Sanem
236
154   Link   UCHWAŁA NR XX/175/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027
307
155   Link   UCHWAŁA NR XX/174/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
346
156   Link   UCHWAŁA NR XX/173/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2016-2021
276
157   Link   UCHWAŁA NR XX/172/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
284
158   Link   UCHWAŁA NR XX/171/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
268
159   Link   UCHWAŁA NR XX/170/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2019 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
262
160   Link   UCHWAŁA NR XX/169/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
286
Strona 8 z 36

Służby gminne