BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
161   Link   UCHWAŁA NR XXXI/273/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
319
162   Link   UCHWAŁA NR XXXI/272/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem
330
163   Link   UCHWAŁA NR XXX/271/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie podziału Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
368
164   Link   UCHWAŁA NR XXX/270/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2018-2033
352
165   Link   UCHWAŁA NR XXX/269/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
365
166   Link   UCHWAŁA NR XXX/268/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
338
167   Link   UCHWAŁA NR XXX/267/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości czterech działek położonych w Rudniku nad Sanem
354
168   Link   UCHWAŁA NR XXX/266/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
344
169   Link   UCHWAŁA NR XXX/265/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w drodze bezprzetargowej
320
170   Link   UCHWAŁA NR XXX/264/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
336
171   Link   UCHWAŁA NR XXX/263/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie regulaminu Targowiska „MÓJ RYNEK” przy ul. Targowej w Rudniku nad Sanem
325
172   Link   UCHWAŁA NR XXX/262/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2018
326
173   Link   UCHWAŁA NR XXX/261/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Niżańskiego
330
174   Link   UCHWAŁA NR XXX/260/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
333
175   Link   UCHWAŁA NR XXX/259/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
365
176   Link   UCHWAŁA NR XXX/258/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
301
177   Link   UCHWAŁA NR XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2018-2033
424
178   Link   UCHWAŁA NR XXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
408
179   Link   UCHWAŁA NR XXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
405
180   Link   UCHWAŁA NR XXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
413
Strona 9 z 41

Służby gminne