BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
181   Link   UCHWAŁA NR XXIII/202/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Rudnik nad Sanem przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
245
182   Link   UCHWAŁA NR XXII/201/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2017
310
183   Link   UCHWAŁA NR XXII/200/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
273
184   Link   UCHWAŁA NR XXII/199/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
312
185   Link   UCHWAŁA NR XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
261
186   Link   UCHWAŁA NR XXII/197/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
264
187   Link   UCHWAŁA NR XXII/196/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
273
188   Link   UCHWAŁA NR XXII/195/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr ewid. 1995/24 o powierzchni 0,0110 ha położonej w Rudniku nad Sanem
382
189   Link   UCHWAŁA NR XXII/194/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017 - 2022"
292
190   Link   UCHWAŁA NR XXII/193/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem
245
191   Link   UCHWAŁA NR XXII/192/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
261
192   Link   UCHWAŁA NR XXII/191/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027
288
193   Link   UCHWAŁA NR XXII/190/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
270
194   Link   UCHWAŁA NR XXII/189/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
301
195   Link   UCHWAŁA NR XXII/188/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski III przy ul. Kończyckiej w Rudniku nad Sanem
343
196   Link   UCHWAŁA NR XXII/187/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowo - usługowej przy ul. Stalowej w Rudniku nad Sanem
300
197   Link   UCHWAŁA NR XXII/186/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem
360
198   Link   UCHWAŁA NR XXII/185/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
271
199   Link   UCHWAŁA NR XXI/184/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
379
200   Link   UCHWAŁA NR XXI/183/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Niżańskiego
306
Strona 10 z 39

Służby gminne