BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
181   Link   UCHWAŁA NR XVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
355
182   Link   UCHWAŁA NR XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zaliczonych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz z zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
361
183   Link   UCHWAŁA NR XVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/92/95 Rady Miejskiej w Rudniku z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rudniku
349
184   Link   UCHWAŁA NR XVII/140/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
411
185   Link   UCHWAŁA NR XVII/139/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr ewid. 4060/4 położonej w Rudniku nad Sanem
334
186   Link   UCHWAŁA NR XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2016-2020
349
187   Link   UCHWAŁA NR XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
332
188   Link   UCHWAŁA NR XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Kształcenie bez barier" realizowanego w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna-akcja 1 "Mobilność kadry" (SE-KA 1)
337
189   Link   UCHWAŁA NR XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
393
190   Link   UCHWAŁA NR XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
374
191   Link   UCHWAŁA NR XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
322
192   Link   UCHWAŁA NR XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
347
193   Link   UCHWAŁA NR XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2015
347
194   Link   UCHWAŁA NR XVI/130/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2015
351
195   Link   UCHWAŁA NR XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr ewid. 4054/4 położonej w Rudniku nad Sanem
360
196   Link   UCHWAŁA NR XVI/128/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
368
197   Link   UCHWAŁA NR XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
349
198   Link   UCHWAŁA NR XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
326
199   Link   UCHWAŁA NR XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
312
200   Link   UCHWAŁA NR XVI/124/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
357
Strona 10 z 36

Służby gminne