BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033
15
2   Link   UCHWAŁA NR XVI/122/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
18
3   Link   UCHWAŁA NR XVI/121/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”
12
4   Link   UCHWAŁA NR XVI/120/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.9.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
13
5   Link   UCHWAŁA NR XVI/119/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych
19
6   Link   UCHWAŁA NR XVI/118/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
11
7   Link   UCHWAŁA NR XVI/117/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych
12
8   Link   UCHWAŁA NR XVI/116/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Przędzelu na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
12
9   Link   UCHWAŁA NR XVI/115/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
12
10   Link   UCHWAŁA NR XVI/114/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
14
11   Link   UCHWAŁA NR XVI/113/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego na terenie miasta Rudnik nad Sanem
14
12   Link   UCHWAŁA NR XVI/112/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2020
12
13   Link   UCHWAŁA NR XVI/111/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
13
14   Link   UCHWAŁA NR XVI/110/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2023 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
13
15   Link   UCHWAŁA NR XV/109/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033
79
16   Link   UCHWAŁA NR XV/108/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.
91
17   Link   UCHWAŁA NR XV/107/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r
116
18   Link   UCHWAŁA NR XV/106/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
104
19   Link   UCHWAŁA NR XV/105/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
120
20   Link   UCHWAŁA NR XV/104/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
96
Strona 1 z 41

Służby gminne