BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Prawo Miejscowe
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
21   Link   UCHWAŁA NR XVI/117/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych
110
22   Link   UCHWAŁA NR XVI/116/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Przędzelu na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
117
23   Link   UCHWAŁA NR XVI/115/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
113
24   Link   UCHWAŁA NR XVI/114/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
114
25   Link   UCHWAŁA NR XVI/113/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego na terenie miasta Rudnik nad Sanem
109
26   Link   UCHWAŁA NR XVI/112/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2020
120
27   Link   UCHWAŁA NR XVI/111/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
113
28   Link   UCHWAŁA NR XVI/110/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2023 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
107
29   Link   UCHWAŁA NR XV/109/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033
178
30   Link   UCHWAŁA NR XV/108/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.
177
31   Link   UCHWAŁA NR XV/107/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r
216
32   Link   UCHWAŁA NR XV/106/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
207
33   Link   UCHWAŁA NR XV/105/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
230
34   Link   UCHWAŁA NR XV/104/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
199
35   Link   UCHWAŁA NR XV/103/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
188
36   Link   UCHWAŁA NR XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia realizacji zadań własnych w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych
198
37   Link   UCHWAŁA NR XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019-2033
175
38   Link   UCHWAŁA NR XIV/100/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
199
39   Link   UCHWAŁA NR XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/223/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
194
40   Link   UCHWAŁA NR XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
219
Strona 2 z 42

Służby gminne