BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
701   Link   Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/98/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
778
702   Link   Uchwała Nr XVIII/97/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2008 r.
776
703   Link   Uchwała Nr XVIII/95/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
765
704   Link   Uchwała NR XVIII/94/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2007rok.
741
705   Link   Uchwała Nr XVII / 93 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik nad Sanem.
807
706   Link   Uchwała Nr XVII / 92 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego.
794
707   Link   Uchwała Nr XVII / 91 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
822
708   Link   Uchwała Nr XVII / 90 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.
806
709   Link   Uchwała Nr XVII / 89 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych działających w gminie Rudnik nad Sanem
1366
710   Link   Uchwała Nr XVII / 88 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie: budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2008 rok.
797
711   Link   Uchwała Nr XIV / 261 / 2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 7 grudnia 2007 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem w roku 2008.
812
712   Link   Uchwała Nr XIV / 293 / 2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 20 grudnia 2007 r.
w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem na rok 2008 prognozy długu na koniec roku budżetowego.
837
713   Link   Uchwała Nr XVI / 87 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie wyrażenia woli wspólnego z Województwem Podkarpackim przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim;
808
714   Link   Uchwała Nr XVI / 86 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych;
801
715   Link   Uchwała Nr XVI / 85 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 r.;
831
716   Link   Uchwała Nr XVI / 84 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008;
834
717   Link   Uchwała Nr XV / 83 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Rudnik nad Sanem o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem "Oświadczenia lustracyjnego".
819
718   Link   Uchwała Nr XV / 82 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów - Wschód"
732
719   Link   Uchwała Nr XV / 81 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.
837
720   Link   Uchwała Nr XV / 80 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 rok.
804
Strona 36 z 39

Służby gminne