Ogłoszenie

poniedziałek, 17 czerwca 2019 11:36 Adam Olko
Drukuj

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się ósma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

3. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy i Miasta raportu o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2018 rok.

a) debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2018 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania;

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz ze sprawozdaniem finansowym;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2018;

6. Zapoznanie z Uchwałą Nr XIV/107/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;

7. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018 i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

9. Zapoznanie z Uchwałą Nr XIV/127/2019 z dnia 21 maja 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta RudnikSanem za rok 2018;

11. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn