Informacja

środa, 19 czerwca 2019 13:44 Adam Olko
Drukuj

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki San ścieków z lokalizacją inwestycji na działce ewid. nr 2174/5 w miejscowości Przędzel.