Ogłoszenie

czwartek, 21 listopada 2019 14:42 Adam Olko
Drukuj

Informuję, że w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się czternasta nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

3. Wysłuchanie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych ustawą do składania tych oświadczeń;

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

2) nieuwzględnienia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy;

3) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok;

4) zmiany uchwały Nr XXVI/223/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

5) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019 – 2033;

5. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn