Ogłoszenie

czwartek, 17 września 2020 08:58 Adam Olko
Drukuj

Informuję, że w dniu 18 września 2020 r. (piątek) odbędzie się nadzwyczajna osiemnasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.


Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacjibudżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;

2) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik nad Sanem na rok szkolny 2020/2021;

3) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

4) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2023;

5) sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanemdrodze bezprzetargowej;

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku użytkowego zlokalizowanego w Rudniku nad Sanem w trybie bezprzetargowym;

7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”;

8) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.;

9) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033;

4. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn