Ogłoszenie o sesji

poniedziałek, 29 listopada 2021 14:10 Adam Olko
Drukuj

Informuję, że w dniu 06 grudnia 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się trzydziesta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

3. Wysłuchanie informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych ustawą do składania tych oświadczeń;

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

2) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr ewid. 310/1 położonej w Rudniku nad Sanem;

3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudnik nad Sanem, położonej w Rudniku nad Sanem na rzecz jej użytkownika wieczystego;

4) zaciągnięcia zobowiązań w 2021 roku na 2022 rok;

5) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

6) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;

5. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 29 listopada 2021 14:13