Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

poniedziałek, 18 lutego 2019 10:28 Dariusz Świta
Drukuj

 

Rudnik nad Sanem, dnia 18.02.2019 r.

ZPF.271.1.1.2019

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

 

Dot. przetargu nieograniczonego na

 

„Przebudowę ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem”

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Poz. 2 Przedmiaru robót: proszę o wyjaśnienie czyją własność stanowi materiał z rozbiórki krawężników betonowych wraz z ławą? Jeżeli jest to własność Zamawiającego proszę o określenie ilości km do miejsca, gdzie należy przewieźć materiał z rozbiórki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego i będzie składowany w odległości nie większej niż 1 km od miejsca realizacji inwestycji.

 

Pytanie 2:

Poz. 3 Przedmiaru robót: proszę o wyjaśnienie, czyją własność stanowi materiał z rozbiórki chodników z elementów betonowych? Jeżeli jest to własność Zamawiającego proszę o określenie ilości km do miejsca, gdzie należy przewieźć materiał z rozbiórki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego i będzie składowany w odległości nie większej niż 1 km od miejsca realizacji inwestycji.


Pytanie 3:

Poz. 4 Przedmiaru robót: proszę o wyjaśnienie, czyją własność stanowi materiał z rozbiórki obrzeży betonowych? Jeżeli jest to własność Zamawiającego proszę o określenie ilości km do miejsca, gdzie należy przewieźć materiał z rozbiórki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego i będzie składowany w odległości nie większej niż 1 km od miejsca realizacji inwestycji.

 

Pytanie 4:

Poz. 7 Przedmiaru robót: proszę o określenie ilości km do miejsca, gdzie należy przewieźć materiał z rozbiórki ogrodzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego i będzie składowany w odległości nie większej niż 5 km od miejsca realizacji inwestycji.

 

Pytanie 5:

Poz. 28 Przedmiaru robót: proszę o wyjaśnienie, czy obmiar 15,00 m ścieków z elementów betonowych jest prawidłowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obmiar 15,00 m ścieków z elementów betonowych jest prawidłowy (występuje na łuku).

 

Pytanie 6:

Poz. 30 Przedmiaru robót: proszę o wyjaśnienie, czy obmiar 220,00 m odmulenia rowów z namułu jest prawidłowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obmiar 220,00 m odmulenia rowów z namułu jest prawidłowy (występuje za ciągiem pieszo rowerowym).

 

Pytanie 7:

Poz. 35 Przedmiaru robót: proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do wykonanie poboczy mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5 mm w II gatunku, czy też wymaga aby zastosować kruszywo w I gatunku posiadające uziarnienie ciągłe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga zastosowania kruszywa tylko i wyłącznie w I gatunku o uziarnieniu ciągłym.

 

 

                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                                                                                                      Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                        mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert.


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 18 lutego 2019 10:48