Zaproszenie do złożenia oferty

czwartek, 02 maja 2019 11:04 Dariusz Świta
Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty na: "Rozbudowę sieci wodociągowej przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem"

 

Rudnik nad Sanem, dnia 02.05.2019 r.

ZPF.271.10.2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 40

37– 420 Rudnik nad Sanem


II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) wykonanie robót ziemnych, w tym m.in.:

a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

b) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,

c) roboty ziemne oraz wykopy i przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi,

d) zasypywanie wykopów,

e) ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów,

f) humusowanie i obsianie skarp,

2) wykonanie robót montażowych, w tym m.in.:

a) rurociągów z rur PE, PEHD o średnicy 90 mm i 110 mm,

b) kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o średnicach 90 mm i 110 mm,

c) połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicach 90 mm i 110 mm metodą zgrzewania czołowego,

d) zasuw kołnierzowych, kształtek żeliwnych ciśnieniowych, hydrantów nadziemnych,

e) rur osłonowych PE o średnicy 110 mm i 200 mm,

f) próba szczelności sieci wodociągowej,

g) jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, oznakowanie trasy wodociągu,

3) wykonanie robót drogowych, w tym m.in.:

a) koryto wykonywane mechanicznie z profilowanie dna koryta i zagęszczeniem dna podłoża,

b) wywiezienie gruzu z rozbieranych nawierzchni żwirobetonowych i żelbetowych,

c) wykonanie nawierzchni żwirowej.

3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inwestorem.

4. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiot zamówienia został wykonany, odebrany i spełniał swoje funkcje, nie zostaną zapłacone,

b) dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego (w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy) służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

c) wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji do Zamawiającego. Wprowadzenie zmian, bez zgody Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty,

d) oferty muszą obejmować wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,

e) w przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji poprzez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy są zobowiązani do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazanenazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę,

f) użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowaniabudownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

g) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów,

h) przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca wykonywania robót, warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 3.

6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45.11.12.00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

 

 III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.06.2019 r.

2. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %.

 

Nr kryterium

Wzór:

1 - Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof) x 100 x waga

gdzie:

-          Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

-          Cof – cena badanej oferty

 

3. Wykonawca musi podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonywaniem zamówienia.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem.

5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty otrzyma największą liczbę punktów.

 

 IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziałupostępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagańzakresie spełniania tego warunku.

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:

a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto każda, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą przewidzianą do sprawowania funkcji Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm).

3. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

2) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciąganiajego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione,

3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy muszą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoruZałącznika nr 2,

b) aktualny odpis w właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoruZałącznika nr 3),

b) wykaz robót budowlanych (według wzoru z Załącznika nr 4), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający żąda wskazania w „wykazie robót budowlanych” – zgodnie z ust. 2 pkt. 3 lit. a,

c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi (według wzoru z Załącznika nr 5) - zgodnie z ust. 2 pkt. 3 lit. b.

 

V. Termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.05.2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 7 (Sekretariat), do godz. 10:00, przesłać za pomocą faksu na nr 15 876 11 19 lub poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Otwarcie (odczytanie) ofert odbędzie się w dniu 15.05.2019 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, pok. 13 (Sala Posiedzeń).

3. Wykonawca ubiegający się o zamówienia zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę (wg wzoruzałącznika nr 1) podpisaną przez upoważnioną osobę.

4. Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca w formularzu ofertowym jest zobowiązany przedstawić wartość całkowitą oferty. Kosztorys ofertowy (uproszczony lub szczegółowy) zostanie złożony przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

 

                                                                                                           

                     Z up. Burmistrza

 

                                                                                                                Dariusz Świta

                                                                                               Inspektor ds. Zamówień publicznych

                                                                                                 funduszy i środków pomocowych

 Załączniki do pobrania:

alt Zaproszenie do złożenia oferty,

alt Załącznik nr 1 – formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

alt Załącznik nr 3 – formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 4 – formularz wykazu robót budowlanych,

alt Załącznik nr 5 – formularz wykazu osób,

alt Załącznik nr 6 – formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,

alt Załącznik nr 7 – Wzór umowy,

alt Załącznik nr 8 – STWiORB,

alt Załącznik nr 9 – Przedmiar robót,

altZałącznik nr 10 – Projekt budowlano – wykonawczy.Ostatnia aktualizacja: czwartek, 02 maja 2019 11:55