Zaproszenie do złożenia oferty

piątek, 21 czerwca 2019 09:55 Dariusz Świta
Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Budowę Otwartej Strefy Aktywności na działce o numerze ewid. 1018 w miejscowości Przędzel oraz zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych finansowany z Funduszy Sołeckich Sołectwa Kopki i Przędzel”

 

Rudnik nad Sanem, dnia 21.06.2019 r.

 

ZPF.271.14.2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 40,

37– 420 Rudnik nad Sanem


II. Przedmiot zamówienia:

    1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Otwartej Strefy Aktywności na działce o numerze ewid. 1018 w miejscowości Przędzel oraz zakup urządzeń

        zabawowych i rekreacyjnych finansowany z Funduszy Sołeckich Sołectwa Kopki i Przędzel.

    2. Zakres przedmiotu zamówienia:

         1) Zadanie 1 – budowa Otwartej Strefy Aktywności na działce o numerze ewid. 1018miejscowości Przędzel, ul. Mickiewicza gmina Rudnik nad Sanem, realizowana w ramach: "Programu rozwoju małej  

             infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019":

             a) montaż urządzeń placu zabaw:

-        zestaw sprawnościowy – 1 szt.,

-        huśtawka ważka – 1 szt.,

-        bujaki na sprężynie kształt: krokodyl, hipopotam, biedronka, armata – 4 szt.,

-        stożek – 1 szt.,

-        huśtawka potrójna (bocianie gniazdo, koszyk, siedzisko płaskie) – 1 szt.,

          b) montaż urządzeń siłowni plenerowej:

-        krzesło do wyciskania z wyciągiem górnym – 1 kpl.,

-        biegacz - wioślarz – 1 kpl.,

-        jeździec – rower – 1 kpl.,

-        ławeczka - poręcze – 1 kpl.,

-        stepper – twister – 1 kpl.,

-        orbitrek – narciarz – 1 kpl.,

          c) ogrodzenie:

-        ogrodzenie o wysokości 1,5 m, z paneli kratowych 3D 50 x 200 mm z drutu powlekanego fi 5 mm, na słupkach stalowych z rury RK 40 x 60 x 4 mm l = 200 cm, o rozstawie 2,5 m wraz z montażem i kpl el. bet prefabrykowanych – ok. 31,5 m,

-        bramka 110 x 150 cm – 1 szt.,

         d) montaż urządzeń strefy relaksu:

-        stół do piłkarzyków – 1 szt.,

-        stół podwójny do gry szachy/warcaby z ławkami – 1 szt.,

-        tablica aktywności – przysiad – 1 szt.,

-        gra edukacyjna kółko - krzyżyk – 1 szt.,

         e) montaż urządzeń małej architektury:

-        kosze na śmieci – 2 szt.,

-        ławki – 4 szt.,

-        tablica informacyjna programu OSA – 1 szt.,

-        tablica regulamin placu zabaw – 1 szt.,

           f) wykonanie nasadzeń zieleni od strony granicy, uzupełnienie nawierzchni trawiastej:

-        obsianie nawierzchni trawą – ok. 593 m2,

-        zasadzenie drzew ozdobnych (głóg dwuszyjkowy) szczepionych na pniu na wys. 1,5 m. Drzewa obramować palisadą betonową i środek wypełnić warstwą ozdobnych kamieni – 4 szt.

          g) wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw z warstwy piasku o grubości warstwy 25 i 20 cm zgodnie z PT.

      2) Zadanie 2 – zakup wyposażenia placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kopkach - finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopki (zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 9),

      3) Zadanie 3 – zakup urządzenia do ćwiczeń na plac zabaw zlokalizowany na działce nr 175/1 w miejscowości Przędzel - finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przędzel (zgodnie z opisem

         zawartym w Załączniku nr 9),

  3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie GminyMiasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, pokój nr 3, tel. 15 876 10 02 wew.

      47.

 

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

    1.Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 11.10.2019 r.

    2. Kryteria wyboru oferty:

 

Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena

60 %

2

Gwarancja

40 %


      3. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru:

 

Nr kryterium:

Wzór:

1 - Cena

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) x 100 x waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie

2 – Gwarancja

Liczba punktów = (Gof/Gmax ) x 100 x waga

gdzie:

- Gof – ilość miesięcy gwarancji badanej oferty

- Gmax -   najwyższa ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich ofert

 

    4. Okres gwarancji należy podać w zakresie: nie krócej niż 36 miesięcy i nie dłużej niż 60 miesięcy.

    5. Wykonawca musi podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonywaniem zamówienia.

    6. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i

        odbiorem.

    7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty otrzyma największą liczbę punktów.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

     1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

         1) nie podlegają wykluczeniu,

         2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

     2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

         1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego

             warunku,

         2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

         3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

    3. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

    4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

        1) formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

        2) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób

          podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciąganiajego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z

         dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej

         ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na

         reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione,

      3) formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych według wzoru z Załącznika nr 4,

      4) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy muszą złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru z Załącznika nr 2,

      5) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru z  

         Załącznika nr 3),

  5. Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego (dotyczy zadania nr 1). Wykonawca w formularzu ofertowym jest zobowiązany przedstawić wartość oferty. Kosztorys ofertowy

     (uproszczony lub szczegółowy) zostanie złożony przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

 

  V. Termin składania i otwarcia ofert:

    1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 01.07.2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 7 (Sekretariat), do godz. 10:00,

        przesłać za pomocą faksu na nr 15 876 11 19 lub poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

    2. Otwarcie (odczytanie) ofert odbędzie się w dniu 01.07.2019 r. do godz. 10:30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, pok. 13 (Sala Posiedzeń).

    3. Wykonawca ubiegający się o zamówienia zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę podpisaną przez upoważnioną osobę (wg wzoru z załącznika nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 VI. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty,

2. Załącznik nr 2 – formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

3. Załącznik nr 3 – formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

4. Załącznik nr 4 – formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy,

6. Załącznik nr 6 – Przedmiar robót (dotyczy zadania nr 1),

7. Załącznik nr 7 – STWiORB (dotyczy zadania nr 1),

8. Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa (dotyczy zadania nr 1),

9. Załącznik nr 9 – Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia (dotyczy zadania nr 2 i 3),

 

                                                                                                            Z up. Burmistrza

 

                                                                                                           mgr Dariusz Świta

                                                                                              Inspektor ds. Zamówień publicznych

                                                                                                 funduszy i środków pomocowych

 

Załączniki do pobrania:

alt Zaproszenie do złożenia oferty,

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

alt Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 4 – Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,

alt Załącznik nr 5 – Wzór umowy,

alt Załącznik nr 6 – Przedmiar robót (dotyczy zadania nr 1),

alt Załącznik nr 7 – STWiORB (dotyczy zadania nr 1),

alt Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa (dotyczy zadania nr 1),

alt Załącznik nr 9 Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia (dotyczy zadania nr 2 i 3),

 


 

 


Ostatnia aktualizacja: piątek, 21 czerwca 2019 11:06