Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

piątek, 12 lipca 2019 12:13 Dariusz Świta
Drukuj

 

alt

Rudnik nad Sanem, dnia 12.07.2019 r.


ZPF.271.16.1.2019

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Rozbudowę sieci wodociągowej (osiedle Stróża) wraz

z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem”

 

w ramach realizacji Projektu pn.: „Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2. Zaopatrzenie w wodę, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

W SIWZ §5 pkt. 3a dotyczący zdolności technicznej znajduje się zapis: „wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane (dotyczące budowy lub rozbudowy sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych) odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 1 300 000,00 zł brutto każda, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia”.

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu 5 lat wykonał robotę budowlaną:

1) polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości min. 9 km i wartości min. 1 300 000,00 zł brutto.

2) polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości min. 30 km i wartości min. 5 000 000,00 zł brutto

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. roboty budowlane spełniają wymagania warunku dotyczącego zdolności technicznej.

Zamawiający dopuszcza roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych (z przyłączami).


 

            BURMISTRZ

                                                                                              Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

                                                       Nie przedłuża się terminu składania ofert 


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 09 września 2019 13:15