Zaproszenie do złożenia oferty

piątek, 10 września 2021 07:00 Izabela Pawelec
Drukuj

Rudnik nad Sanem, dnia 10.09.2021 r.

ZPF.271.21.2021

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na

„Przebudowę przejścia dla pieszych w km 4 + 716 drogi gminnej Nr 102703R

ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem”

     I.Zamawiający:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 40,

37 – 420 Rudnik nad Sanem

II.Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4 + 716 drogi gminnej Nr 102703R ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem.

2. Zadanie jest dofinansowywane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)roboty drogowe:

a)roboty pomiarowe:

-        odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,

b)rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nawierzchni ok. 15 cm,

c)rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej i krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej,

d)rozebranie poręczy ochronnych sztywnych z rur i kątowników oraz słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym wraz ze zdjęciem tarcz znaków drogowych,

e)wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy do ok. 110 mm,

f)mechaniczne wykonanie koryta o głębokości do 30 cm wraz z zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

g)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubośćok. 15 cm,

h)wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

i)wykonanie nawierzchni:

-        frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o średniej grubości warstwy ok. 5 cm,

-        ułożenie kolorowej, betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm,

j)ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 oraz obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10,

k)ułożenie ścieków liniowych z polimerobetonu - ruszt żeliwny typu ciężkiego ze studnią odpływową, z koszem osadczym i zaślepką otwartą z króćcem PVC 110 na podsypce cementowo – piaskowej,

l)oznakowanie poziome i pionowe,

m)urządzenia zabezpieczające ruch pieszy:

-        ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem z rur stalowych ocynkowanych,

-        ustawienie słupków blokujących U-12c z rur stalowych fi 120mm,

-        ułożenie punktowych elementów odblaskowych pryzmatycznych dwukierunkowych tzw. "kocie oczka".

2)zasilanie oświetlenia przejścia dla pieszych:

a)odtworzenie trasy linii w terenie przejrzystym,

b)ręczne kopanie i zasypywanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4 m i głębokości do 0,8 m,

c)ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych oraz przykrycie kabli folia kalandrowaną z uplastycznionego PCW – kabel YAXS 4 x 35 mm2,

d)ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych oraz przykrycie kabli folia kalandrowaną z uplastycznionego PCW – kabel YAKXS 4 x 16 mm2,

e)układanie kabli energetycznych na słupach betonowych - kabel YAXS 4 x 35 mm2 wciągany bezpośrednio do słupa,

f)układanie kabli energetycznych na słupach betonowych - kabel YAXS 4 x 35 mm2 wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa,

g)montaż skrzynki bezpiecznikowej i odgromników w liniach napowietrznych niskiego napięcia z przewodów izolowanych z pomocą podnośnika samochodowego,

h)układanie kabli energetycznych na słupach betonowych - kabel YAKXS 4 x 16 mm2 wciągany bezpośrednio do słupa,

i)montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego oraz skrzynki oświetlenia ulicznego (zestaw złączowo-pomiarowo-sterowniczy),

j)montaż dwóch projektorów (pulsatorów – lamp błyskowych) przy użyciu drabiny, mocowanych uchwytami,

k)jednootworowe przepusty o długości do 10 m, z rur ochronnych wykonane wiertnicą ręczną– rura stalowa o średnicy 100 mm,

l)układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXS 4 x 16 mm2,

m)ręczne stawianie słupów oświetleniowych – lampa ogrodowa masztowa parkowa S50C,

n)montaż tabliczek zaciskowych bezpiecznikowych na konstrukcji,

o)montaż wysięgników rurowych na słupie – wysięgnik do 15 kg,

p)wyciągnięcie przewodów za pomocą podnośnika samochodowego w słupy latarń lub rury osłonowe- przewód YDY 3 x 2,5 mm2.

1)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogówdokonywania ich oceny,

2)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

1)Roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnieobowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiot zamówienia został wykonany, odebrany i spełniał swoje funkcje, nie zostaną zapłacone.

2)Dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania choćbyjednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność: dokumentacja projektowa, STWiORB oraz Zaproszenie do złożenia oferty.

3)Wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji do Zamawiającego.

4)Oferty muszą obejmować wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.

5)Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowaniabudownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

6)Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej  i STWiORB będącymi załącznikiem do Zaproszenia.

5.W każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto, ilekroć w niniejszym Zaproszeniu lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

6Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz STWiORB jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

7Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia – wykonanie nawierzchni z kostki brukarskiej.

8W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

9 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności.

11. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inwestorem.

12. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1)Roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnieobowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiot zamówienia został wykonany, odebrany i spełniał swoje funkcje, nie zostaną zapłacone.

2)Dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania choćbyjednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność: dokumentacja projektowa, STWiORB oraz Zaproszenie do złożenia oferty.

3)Wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji do Zamawiającego.

4)Oferty muszą obejmować wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.

5)Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowaniabudownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

6)Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.

13. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.30.00 – 9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45.11.12.00 – 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

 45.23.32.20 -7     - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

14. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 3.

III.Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.

2. Kryteria wyboru oferty:

-        cena 60 %,

-        gwarancja 40 %.

Nr kryterium

Wzór:

1 - Cena

Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga

gdzie:

-          Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

-          Cof – cena badanej oferty

2 - Gwarancja

Liczba punktów = (Gof/Gmax ) x 100 x waga

gdzie:

- Gof – ilość miesięcy gwarancji badanej oferty

- Gmax - najwyższa ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich ofert

 

3.Okres gwarancji należy podać w zakresie: nie krócej niż 36 miesięcy i nie dłużej niż 60 miesięcy.

4.Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnieobowiązującymi przepisami.

6.Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniemodbiorem, a w szczególności:

a)roboty określone dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonaniaodbioru robót budowlanych, przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

b)roboty i prace projektowe nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane przez Wykonawcę technologie, normyprzepisy techniczne,

c)koszty robót przygotowawczych (usunięcie kolidującego uzbrojenia terenu, zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza budowy),

d)koszty związane z geotechniką, obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą,

e)koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań,

f)koszty związane z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robót,

g)koszty związane z bieżącym utrzymaniem w czystości dróg dojazdowych i chodników,

h)koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierowników robót,

i)koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

j)koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy,

k)koszty zużycia energii elektrycznej i wody,

l)należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnegoobowiązującymi przepisami stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty),

m)wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpićzwiązku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną (zabezpieczenie bhp, p.poż. itp.).

7.Skutki finansowe braku należytej staranności Wykonawcy składającego ofertę względem błędówdokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia w przypadku nie poinformowania o nich Zamawiającego na etapie do terminu składania ofert. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

8.Przedmiary robót, dołączone do Zaproszenia są wyłącznie dokumentami pomocniczymi, zarówno pod względem ilościowym jak i rodzajowym.

9.Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniemodbiorem.

10.Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki okreśw zaproszeniu do złożenia oferty otrzyma największą liczbę punktów.

IV.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu,

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika toodrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagańzakresie spełniania tego warunku.

3)zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziałupostępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:

a)wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończyłokresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 90 000,00 zł brutto każda, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

b)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą przewidzianą do sprawowania funkcji:

- Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

- Kierownika Robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220), art. 20a ustawy              z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

3. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,    w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. 4. W odniesieniu do warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni Wykonawcy  w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p.

7.Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

 

V.Podwykonawstwo:

1)Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2)Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3)Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu znane na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

 

VI.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

2.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)gwarancjach bankowych,

4)gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1)w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

2)przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 oraz za zgodą Zamawiającego na jedną lub kilka form,  o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

VII.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1.Formularz ofertowy (wg wzoru z Załącznika nr 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.

2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postęo udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1 ustawy p.z.p., Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru z Załącznika nr 2).

3.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty (wg wzoru z Załącznika nr 3).

4.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymiz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru z Załącznika nr 4).

5.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –             w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg wzoru z Załącznika nr 5).

6.Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciąganiajego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

7.Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 i 3 także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby(wg wzoru z Załącznika nr 2).

8.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ośw celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 i 3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wg wzoru z Załącznika nr 3).                                                                                                                                                                                                                    

9.Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysów ofertowych.w formularzu ofertowym jest zobowiązany przedstawić wartość oferty. Kosztorysy ofertowe (uproszczone lub szczegółowe) zostaną złożone przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

 

VIII.Termin składania i otwarcia ofert:

1.Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 17.09.2021 r. w Urzędzie Gminy i MiastaRudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 7 (Sekretariat), do godz. 10:00 lub poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.Otwarcie (odczytanie) ofert odbędzie się w dniu 17.09.2021 r. o godz. 10:30 w Urzędzie GminyMiasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, pok. 13 (Sala Posiedzeń).

IX.Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.

4.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

5.Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

7. Zamawiający nie określa wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawiania informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

X.Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty000,00 zł, przyjętym Zarządzeniem Nr OrA.0050.1.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 4 stycznia 2021 r.

 

XI.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) – RODO (Dz.U. UE L 119, s.1 ze zm.) oraz art.19 ust.1 ustawy p.z.p. informuję, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędziei Miasta w Rudniku nad Sanem jest Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,  ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem.

2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem – Pan Sebastian Stój, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3)Administrator danych osobowych – Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,

b)realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c)w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5)W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą  i Miastemnad Sanem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonychpkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7)W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),przypadku gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-        osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-        dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-        dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-        osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-        przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-        Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-        przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-        przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-        zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8)W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9)W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie GminyMiasta w Rudniku nad Sanem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10)W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12)Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

                                                                           Z poważaniem

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       MŁODSZY REFERENT
                                                                                                                               
                                                                                                                ds. Zamówień publicznych,

                                                                                                                                                                                                            funduszy i środków pomocowych

                                                                                                                                                                                                                   inż. Izabela Pawelec
Załączniki:

 alt Zaproszenie do złożenia oferty

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

alt Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

alt Załącznik nr 4 – Formularz wykazu osób,

alt Załącznik nr 5 – Formularz wykazu robót budowlanych,

alt Załącznik nr 6 – Wzór umowy,

alt Załącznik nr 7 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

altZałącznik nr 8 - Przedmiar robót

altZałącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa

 


 Ostatnia aktualizacja: czwartek, 16 września 2021 10:27