Stanowiska pracy do spraw zobowiązań podatkowych

czwartek, 08 kwietnia 2010 09:39 Adam Olko
Drukuj

Do zadań stanowisk pracy do spraw podatków i opłat należy w szczególności:

1.     prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego i od nieruchomości,

2.     prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

3.     gromadzenie i przechowywanie oraz zbadanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

4.     przygotowywanie projektów aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

5.     podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

6.     prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacji,

7.     przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków
i opłat,

8.     przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących podatków
i zobowiązań pieniężnych,

9.     księgowanie podatków i zobowiązań pieniężnych.