Stanowiska pracy do spraw księgowości budżetowej

czwartek, 08 kwietnia 2010 09:39 Adam Olko
Drukuj

Do zadań stanowisk pracy do spraw księgowości budżetowej należy
w szczególności:

1.     przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy  oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza,

2.     udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu,

3.     zapewnienie obsługi finansowo księgowej Urzędu,

4.     uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

5.     przygotowywanie niezbędnych materiałów do sprawozdawczości,

6.     sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7.     prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

8.     prowadzenie ksiąg rachunkowych,

9.     rozliczanie inwentaryzacji,

10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyników finansowych,

11. przygotowywanie sprawozdań finansowych,

12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych,

13. płace dla pracowników Urzędu oraz sprawy związane z płacami (ZUS, podatki, itp.).