Elektroniczna Skrzynka Podawcza - załatwianie spraw drogą elektroniczną

poniedziałek, 12 marca 2012 12:53 Adam Olko
Drukuj

Czym jest ePUAP?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych. Tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

o    Obywatelami a administracją

o    Przedsiębiorcami a administracją
o    Instytucjami administracji publicznej

System ePUAP udostępnia funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej, służącej do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu internetu.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
:

/UGiM/skrytka

W celu załatwienia określonej sprawy w Urzędzie przez internet konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (instrukcja zakładania konta), a także podpisu elektronicznego bądź tzw. Profilu Zaufanego. Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób - dla wszystkich obywateli:

 

1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (Kliknij tutaj aby zobaczyć listę punktów potwierdzających Profile Zaufane).

II sposób - dla osób posiadających podpis elektroniczny:

1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego można znaleźć klikając TUTAJ. .

Lista dostępnych usług Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem:

Sprawy różne

- Wzór pisma ogólnego (wnioski, zapytania, skargi),

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

Podatki

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.

Budownictwo

- Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

(Zalecana przeglądarka internetowa do składania wniosków: Internet Explorer w wersji najnowszej)

Istnieje kilka metod dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (e-PUAP);
2. Dostarczenie dokumentów do Urzędu Gminy i Miasta w godzinach pracy na następujących nośnikach danych:
- Dyskietka 1,44 MB,
- Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
- Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Dokumenty elektroniczne dostarczane do Urzędu muszą spełniać następujące warunki:
-Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
-Akceptowalne formaty załączników to:
* DOC, DOCX, RTF, ODT,
* XLS,
* CSV,
* TXT,
* GIF, TIF, BMP, JPG,
* PDF,
* ZIP, 7Z.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Ostatnia aktualizacja: piątek, 20 kwietnia 2012 08:50