BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 22.12.2020 r

ZPF.271.34.2.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na „Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki na terenach położonych poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚKwybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez EKO-PROJEKT PRZEWORSK Sp. z o.o., ul. Głęboka 28, 37-200 Przeworsk. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i termin wykonania.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Termin wykonania”

Razem liczba punktów

1.

RRS-PROJEKT Radosław Szlichta
ul. Leśna 8,
27-660 Koprzywnica

47,37

40,00

87,37

 

2.

EKO-PROJEKT PRZEWORSK Sp. z o.o.
ul. Głęboka 28
37-200 Przeworsk

60,00

40,00

100,00

3.

Firma Projektowanie i Nadzory Budowlane inż. Stefan Tur
ul. Piastowska 11
37 – 464 Stalowa Wola

52,36

40,00

92,36

4.

„BCJ” Sp.j.
ul. Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg

48,00

40,00

88,00

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

                                                                                                                                                                                                                             BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                         mgr inż. Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 22 grudnia 2020 09:35  

Służby gminne