BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 23.12.2020 r.

 

ZPF.271.35.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37–420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na „Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2021 roku” jako najkorzystniejsza wybrana została dla:

1)usługi schronienia bezdomnych kobiet – oferta nr 2 złożona przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz,

2)usługi schronienia mężczyzn – oferta nr 1 złożona przez TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA Koło Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, 39-200 Dębica.

Wybrani Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny ofert dla poszczególnych zadań uzyskały 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim jest najniższa cena.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)
siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „CENA”

Razem liczba punktów

1.

TOWARZYSTWO POMOCY

IM. ŚW. BRATA ALBERTA Koło Dębica

ul. Św. Brata Alberta 2

39-200 Dębica

Kobiety:

74,07 pkt

Mężczyźni:

100,00 pkt

 

Kobiety:

74,07 pkt

Mężczyźni:

100,00 pkt

 

2.

Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10,

27-600 Sandomierz

Kobiety:

100,00 pkt

Mężczyźni:

------ pkt

Kobiety:

100,00 pkt

Mężczyźni:

------ pkt

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Waldemar Grochowski

                                                                                                                

 


Ostatnia aktualizacja: środa, 23 grudnia 2020 09:50  

Służby gminne