BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) odbędzie się dwudziesta piąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • Informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej1077R: ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem w km 0+187,8 – 1+068 i Rudnik-Kończyce w km 1+068-5+900 wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1059 R od dr. Nr 77 – Przędzel w miejscowości Przędzel”;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

2) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

3) zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy i Miasta raportu o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2020 rok.

1) debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2020 rok;

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wraz ze sprawozdaniem finansowym;

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski;

2) sprawozdanie finansowe przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert;

3) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego przedstawią przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej;

4) dyskusja nad przedstawionymi materiałami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2020;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

7. Zapoznanie z uchwałą Nr 15/21/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok;

 • uchwałę przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

8. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

9. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020 i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 • opinię przedstawi przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Pan Robert Burdzy.

10. Zapoznanie z uchwałą Nr 15/9/2021 z dnia 24 maja 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok;

 • uchwałę przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2020;

 • projekt uchwały przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Edward Wołoszyn.

12. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

13. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Służby gminne