BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 14 maja 2021 r. (piąek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-            wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2020 rok,

-            sprawozdaniu finansowym za 2020 rok (punkt 8 planu pracy Komisji na 2021 r.).

2. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Rudniku nad Sanem i w Kopkach;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia tych umów;

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegorejonie cmentarza w Kopkach

   i wypracowanie opinii Komisji.

3. Zapoznanie się z pismem Starosty Niżańskiego dot. budowy mostu na rzece Sanciągu drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny - Rudnik nad Sanem wraz z jej przebudową i wypracowanie stanowiska w tej sprawie.

4. Przegląd, analiza i ocena stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i chodników po okresie zimowym – wypracowanie stanowiska. Stan dróg objętych gwarancją (punkt 4 planu pracy Komisji na 2021 r.).

5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Służby gminne