BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 04.08.2022 r

                                                                  

ZPF.271.22.3.2022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kopki na działce o nr ewid. 720” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów.

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 44,
28-200 Staszów

60,00

40,00

100,00

 

              

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski
 

  

 

Załączniki:

alt Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 04 sierpnia 2022 10:48  

Służby gminne