BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.39.2022 - „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.39.2022 - „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Email Drukuj PDF

alt

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Ogłoszenie nr 2022/S 239-688916 z dnia 2022-12-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina i Miasto Rudnik nad SanemAdres pocztowy: ul. Rynek 40Miejscowość: Rudnik nad SanemKod NUTS: PL824 TarnobrzeskiKod pocztowy: 37-420Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Izabela PawelecE-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Tel.: +48 158761002Adresy internetowe:Główny adres: https://rudnik.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.rudnik.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
Numer referencyjny: ZPF.271.39.2022
II.1.2) Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, która jest realizowana w ramach projektu „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
09100000 Paliwa
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. w zakresie instalacji fotowoltaicznych:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 248 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
2) wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym, inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym z możliwością skalowania, rzutami dachu z umiejscowieniem moduł w fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie oraz przebiegiem trasy kablowej DC i AC.
3) dostawę i montaż konstrukcji pod moduły PV,
4) dostawę i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2021 roku modułów PV,
5) dostawę i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2021 roku falowników/ inwerterów DC/AC,
6) wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą poza budynkiem, w którym znajdowała się będzie rozdzielnia główna w odległości do 25 metrów w linii prostej, powyżej 25 metra wykopy wykonuje mieszkaniec,
7) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej
8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć 9) wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy, rozłącznik bezpiecznikowy DC)
10) wyposażenie rozdzielnicy AC (rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy)
11) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,
12) uruchomienie układu i regulacje,
13) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,
14) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią Internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa Użytkownik, w przypadku całkowitego braku sieci internetowej u Użytkownika wymogiem jest wyposażenie Użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią Internet.) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane,
15) szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania,
16) wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,
17) wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
18) uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu.
2. w zakresie instalacji kolektorów słonecznych:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 280 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
2) wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym, inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym z możliwością skalowania, rzutami dachu z umiejscowieniem kolektorów słonecznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie oraz przebiegiem przewodów solarnych.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków jaką można wprowadzić do tej sekcji ogłoszenia ciąg dalszy zawarto w pkt. 4.2.1.2, ppkt 3-16 SWZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność modułu fotowoltaicznego / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik temperaturowy Pmax / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik utraty ciepła a1 liczony od powierzchni apertury / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik zależności temperatury a2 liczony od powierzchni apertury / Waga: 5%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU. Numer wniosku SL: RPPK.03.01.00-18-0013/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110 Pompy grzewcze
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, obejmująca:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 22 sztuk pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem,
2) wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym, inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym z możliwością skalowania, rzutem pomieszczenia/pomieszczeń z umiejscowieniem bufora, zasobnika c.w.u i innych elementów instalacji PC oraz przebiegiem przewodów instalacji c.o., z.w., c.w. od pompy ciepła do wpięcia do istniejącej instalacji.
3) montaż podgrzewacza c.w.u (pompy ciepła) oraz podłączenie go do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,
4) montaż bufora gorącej wody (pompy ciepła) oraz podłączenie go do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompą obiegową,
5) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
6) instalację układu sterującego,
7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
8) napełnienie instalacji,
9) uruchomienie instalacji,
10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
11) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.
2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w:
1) załączniku Nr 1.2.1 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji pomp ciepła do CWU (część 2 zamówienia),
2) załączniku Nr 1.2.2 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji pomp ciepła do CO i CWU (część 2 zamówienia).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik COP wg PN-EN 14511 lub równoważnej przy A7/W35 (pompa ciepła do CO i CWU) / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalna temperatura czynnika grzewczego (pompa ciepła do CO i CWU) / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Poziom mocy akustycznej (wg EN12102 lub równoważnej) dB wg ErP (pompa ciepła do CO i CWU) / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Czynnik chłodniczy: GWP (Global Warming Potential) (pompa ciepła do CO i CWU) / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Ochrona antykorozyjna zasobnika CWU. (pompa do CWU kompaktowa) / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Sterownik pompy ciepła posiadający funkcję współpracy z instalacją fotowoltaiczną (pompa do CWU kompaktowa) / Waga: 5%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU. Numer wniosku SL: RPPK.03.01.00-18-0013/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:
a) w zakresie części 1 zamówienia: dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 100 instalacji – w ramach jednej lub wielu umów lub dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 100 instalacji – w ramach jednej lub wielu umów.
b) w zakresie części 2 zamówienia: dostawę wraz z montażem pomp ciepła w ilości min. 10 pomp ciepła – w ramach jednej lub wielu umów.
UWAGA: W zakresie części 1 i 2 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
7.1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp.
7.6. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).
7.11. Wykluczenie Wykonawcy następuje również na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).
8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. – wg załącznika 4 do SWZ.
8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.
8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę
c.d. w sekcji III.1.2)
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
2) nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
– wg Załącznika Nr 5 do SWZ.
8.3. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
8.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
8.4.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
8.4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 8 do SWZ,
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy Pzp,
g) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
h) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
- wg załącznika Nr 9 do SWZ.
8.21. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) dokumentu wskazanego w pkt 8.4.2 ppkt 1) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.4.2 ppkt 1) SWZ
- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) dokumentów wskazanych w pkt 8.4.2 ppkt 3) – 5) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
C.d w sekcji III.1.3).
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) lub 2), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem (wystawionym w wymaganym w pkt 1) i 2) terminie) zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
4.8. Przedmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów
z wymaganiami Zamawiającego w zakresie wskazanym w zestawieniu poniżej oraz potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z kryteriami ocen ofert
w zakresie podanym w rozdziale 17 SWZ wymaga od Wykonawcy złożenia wraz
z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) w zakresie części 1 zamówienia:
- karty katalogowe oferowanych modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 10 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 1 (dla modułu) i pkt 2 (dla inwerterów) oraz potwierdzające, wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert w pkt 17.3-17.5 SWZ;
- szczegółowe sprawozdanie z badań wykonane zgodnie z normą IEC 61215 lub równoważną zawierające co najmniej informacje zgodnie z pkt 9 lit. a) do r) normy IEC 61215 lub równoważnej, dla oferowanych modułów fotowoltaicznych na podstawie którego wystawiono certyfikat wskazany w tiret trzeci wydane przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem).
- certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności oferowanych modułów fotowoltaicznych z normą IEC 61215 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem);
- certyfikat potwierdzający zgodność falownika z normą PN-EN 50549-1:2019 lub równoważną „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. Zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2016/631 (NC RfG)” z wszystkimi załącznikami wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
- deklaracje zgodności producenta dla falownika, zgodnie z EN 61000-6-1; EN 61000-6-2 EN 61000-6-3; EN 61000-3-11; EN 61000-3-12, EN 62109 lub z normami równoważnymi.
- karty katalogowe kolektorów słonecznych i pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 10 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 3 (dla kolektorów słonecznych) i pkt 4 (dla pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody) oraz potwierdzające, wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert w pkt 17.6-17.8 SWZ;
- certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub
z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) dla oferowanych kolektorów słonecznych wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem);
b) w zakresie części 2 zamówienia:
- karty katalogowe oferowanych pomp ciepła do CO i CWU oraz CWU podpisane przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 10 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 5, (dla pomp ciepła CO i CWU), pkt 6 (dla pomp ciepła do CWU kompaktowa) i pkt 7 (dla pomp ciepła do CWU rozdzielna) oraz potwierdzające, wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert w pkt 17.9-17.14 SWZ;
- certyfikat HP KEYMARK lub EHPA Q lub inny równoważy dla pomp ciepła do CO i CWU wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem);
- karty katalogowe oferowanych zasobników c.w.u. dla pomp rozdzielnych podpisaną przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 10 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 8, (zasobnik c.w.u. dla pomp rozdzielnych);
W odniesieniu do certyfikatów i sprawozdań wydanych przez jednostki oceniające zgodność zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa wyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań wydanych przez jednostkę oceniająca zgodność ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
W odniesieniu do pozostałych przedmiotowych środków dowodowych zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy i kryteria.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
21.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.1 i 2.2 do SWZ.
21.2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454–455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/01/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/04/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/01/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20.
11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
11.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
11.11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
12.1.1. dla cz. 1: 110 000 PLN
12.1.2. dla cz. 2: 10 000 PLN
20.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT) w zakresie każdej części zamówienia.
—W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest wg przepisów dla dostaw nie obowiązuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:
—Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych środków dowodowych, warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia zostały zawarte w rozdziale 4 6, 7, 8, 9, 10 SWZ
—Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: http://bip.rudnik.pl
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.rudnik.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2022

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
mgr inż. Waldemar Grochowski

Załączniki do pobrania:

alt Ogłoszenie o przetargu,

alt Specyfikacja Warunków Zamówienia - Instrukcje dla wykonawców

altDokumentacja projektowa

alt Załącznik nr 2.1 – Projekt umowy – dla części 1 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne i kolektory),

alt Załącznik nr 2.2 – Projekt umowy – dla części 2 zamówienia (pompy ciepła),

alt Załącznik nr 3 – Formularz oferty,

alt Załącznik nr 4 – Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) - poglądowo,

alt Załącznik nr 4a – JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie ESPD,

alt Załącznik nr 5 – Formularz oświadczenia o o braku podstaw do wykluczenia,

alt Załącznik nr 5a –Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

alt Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

alt Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw,

alt Załącznik nr 8 – Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej,

alt Załącznik nr 9  – Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1  SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,

alt Załącznik nr  10 - Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi,

alt Załącznik nr 11 – ID postepowania.

 alt Kwota przeznaczona na zadanie

 alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 18 kwietnia 2023 10:03  

Służby gminne