BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

Email Drukuj PDF

Od 01.07.2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych:

rolny,

leśny,

od nieruchomości.

Wzory deklaracji i informacji teraz dostępne są na stronie

www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

  


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego


Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Deklaracje na podatek od nieruchomości

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  II/12/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Pobierz .doc

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  II/12/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Pobierz .doc

ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  II/12/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Pobierz .doc

ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  II/12/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Pobierz .doc

 

Deklaracje na podatek rolny

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  II/12/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Pobierz .doc

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  II/12/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Pobierz .doc

ZR-1/A  DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr  II/12/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Pobierz .doc

ZR-1/B   DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH  W PODATKU ROLNYM
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr  II/12/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Pobierz .doc

 

Deklaracje na podatek leśny

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr  II/12/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Pobierz .doc

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr  II/12/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Pobierz .doc

ZL-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr  II/12/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Pobierz .doc

ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr  II/12/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2018 r.

Pobierz .pdf

Pobierz .doc

 

Deklaracje na podatek od środków transportowych

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2436)

Pobierz .pdf

DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
Załączniki nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów

Pobierz .pdf

 

Podatek Rolny

2024

Stawka podatku rolnego od gospodarstw rolnych

136,95 zł za 1 ha przeliczeniowy

Stawka podatku rolnego od działek rolnych

273,90 zł za 1 ha fizycznego

 

Podatek Leśny

2024

Stawka podatku leśnego

72,0346 zł za 1 ha

 

 

Podatek od nieruchomości:

2024

od budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,65

od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

18,07

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
1 m2 powierzchni użytkowej

9,66

 

od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu     przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,87

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,02

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

3,72

od budowli - % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach
i opłatach lokalnych

2%

wart.

a) od budowli związanych
z dostarczaniem wody
i odprowadzaniem ścieków - % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych

-

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,82

od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

0,25

Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową  albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni.

3,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sługi komunalne [zł]
opłata za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę netto: 2,46 za 1 m3
brutto: 2,66
stawka opłaty abonamentowej - niezależna od ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków wyrażona
w złotych na odbiorcę usług za miesiąc w wysokości
netto: 1,76
brutto: 1,9
opłata za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych miasta netto: 3,57 za 1m3
brutto: 3,86
Opłata administracyjna
- od posiadania jednego psa 10 zł
- od posiadania każdego następnego psa 5 zł

Stawki opłat obowiązujących na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Rudniku nad Sanem

Opłata targowa

5,00 zł za każdy dzień handlu na terenie targowiska

10,00 zł za każdy dzień handlu poza terenem targowiska

Opłata za rezerwację stanowiska handlowego

5,00 zł brutto za jeden dzień targowy za jedno stanowisko handlowe

Czynsz za najem powierzchni handlowej

10,00 zł brutto za jedno stanowisko handlowe w jednym dniu targowym

5,00 zł brutto za jedno stanowisko handlowe w jednym dniu targowym dla rolników
Podatek od środków transportowych
Samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Lp. Rodzaj pojazdu Kwota [zł]
1. powyżej 3,5 tony do 4 ton włącznie 688
2. powyżej 4 ton do 5,5 tony włącznie 946
3. powyżej 5,5 ton do 8 tony włącznie 1049
4. powyżej 8 ton do 9 tony włącznie 1133
5. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1649

Samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż mniej niż
1. posiadające dwie osie
12 13 1376 1718
13 14 1427 1777
14 15 1470 1837
15 1662 2150
2. posiadające trzy osie
12 17 1614 2017
17 19 1712 2140
19 21 1807 2258
21 23 1903 2380
23 25 1998 2707
25 2047 2707
3. posiadające cztery osie i więcej
12 25 1987 2585
25 27 2162 2701
27 29 2258 2995
29 31 3228 3686
31 3228 3686

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton.
Lp. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów O nacisku na siodło ciągnika do 8 ton O nacisku na siodło ciągnika powyżej 8 ton
1. od 3,5 tony do 4 ton włącznie 602 826
2. powyżej 4 ton do 5,5 tony włącznie 653 858
3. powyżej 5,5 tony do 8 ton włącznie 685 946
4. powyżej 8 ton do 9 ton włącznie 773 1032
5. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 858 1117

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż mniej niż
Dwie osie
12 18 688 858
18 25 773 1032
25 31 962 1582
31 2426 2849
Trzy osie i więcej
12 40 2142 3012
40 2958 3686

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach kwota [zł]
nie mniej niż mniej niż
7 10 688
10 12 773

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 688 826
18 25 738 858
25 773 946
Dwie osie
12 28 688 858
28 33 1056 1460
33 38 1460 2220
38 1979 2849
Trzy osie i więcej
12 38 1162 1619
38 1619 2200

Autobusy
Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy Pojazdy nie posiadające katalizatora Pojazdy wyposażone w katalizator Pojazdy z instalacją gazową
mniejsza niż 22 miejsca 1718 1546 1375
równa lub większa niż 22 miejsca 2060 1854 1646

Dokumenty związane z podatkami można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, pokój 9b (I piętro), tel. 0-15 876-10-02.

ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego, o dochodzie  z gospodarstwa rolnego lub
o zaleganiu/nie zaleganiu w podatkach; wydawane są na podstawie złożonego wniosku (wzór wniosku do pobrania poniżej). Zaświadczenie podlega lub nie podlega opłacie skarbowej w zależności od rodzaju i miejsca jego składania zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. z dn. 17 października 2000 r.)

UMORZENIA

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę. Wniosek/podanie należy uzupełnić o dowody stwierdzające dochody i wydatki podatnika ( np. odcinek renty/emerytury, rachunki itp.)

Pliki do pobrania:
FileOpisFile size
Download this file (ww.pdf)Wniosek o wydanie zaświadczenia 39 Kb
Ostatnia aktualizacja: środa, 20 grudnia 2023 08:37  

Służby gminne