BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Strategia rozwoju Obszary strategiczne

Obszary strategiczne

Email Drukuj PDF

Obszary strategiczne

Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania gminy, jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe kilka lat. Działalność samorządu koncentrować będzie się w szczególności na:

  • przedsiębiorczości, rzemiośle i usługach
  • turystyce i sporcie
  • infrastrukturze technicznej
  • kulturze i oświacie
  • rolnictwie

Rolnictwo

Kultura  i oświata

Infrastruktura
techniczna

Gmina i miasto
Rudnik nad Sanem

Turystyka i sport

Infrastruktura
techniczna

Przedsiębiorczość, rzemiosło i usługi

Wśród potrzeb rozwojowych gminy i miasta Rudnik nad Sanem za najważniejszą sprawę uznano tworzenie alternatywnych źródeł dochodu i tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki. Istotnego znaczenia, z punktu widzenia nowoczesnego rolnictwa, nabiera rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, zapewniającego zbyt produkcji rolnej. Drobne zakłady powinny być dostosowane do rodzaju produkcji rolnej na terenie gminy i miasta.

Rudnik nad Sanem posiada bogate tradycje wikliniarsko-koszykarskie, które będzie wspierał
i rozwijał.

W gminie i mieście zauważa się brak drobnych punktów usługowych typu: naprawy sprzętu domowego, krawiec, szewc itp. Wskazany byłby kompleksowy rozwój wszelkiego rodzaju drobnych usług dla mieszkańców. Pomoc ze strony władz gminy w doradztwie lub
w prefere
ncyjnych ulgach podatkowych może być czynnikiem wpływającym korzystnie na rozwój tego obszaru.

Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na dalszy dynamiczny rozwój gminy będzie jednym z priorytetowych zadań władz gminy.

Rozwój przedsiębiorczości stanowić będzie istotny czynnik ograniczania bezrobocia i wykorzystania siły roboczej.

Rozwój lokalny zależy na pewno od wsparcia zewnętrznego, ale także od inicjatywy i przedsiębiorczości samych mieszkańców.Turystyka i sport

Konieczność przemian strukturalnych wsi i rolnictwa wymusza zmianę struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich. Zmiana ta dotyczyć powinna zwiększenia wykorzystania naturalnych walorów tych obszarów, zarówno w zakresie bogatej tradycji, kultury, jak też znakomitych warunków przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju turystyki.

Jedną z najbardziej dostępnych form pozarolniczej aktywności mieszkańców będzie rozwój agroturystyki. Ta forma turystyki wykorzystuje nie tylko zasoby mieszkaniowe, ale także produkty rolne, również w zakresie tzw. zdrowej żywności. Niezbędne jest jednak zintensyfikowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i społecznej gminy i miasta, rozwoju świadomości i wiedzy na temat pozarolniczych źródeł dochodów, a także promocji walorów przyrodniczych, turystycznych i wypoczynkowych.

W dziedzinie sportu szczególnie ważna jest intensyfikacja działania klubów sportowych przy szkołach, organizacja imprez sportowych oraz budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na wysokim poziomie.

 

Infrastruktura techniczna

Nowoczesna infrastruktura techniczna jest najistotniejszym elementem rozwoju gminy i miasta. Powinna ona w pełni zabezpieczać potrzeby mieszkańców oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarczego przyciągając potencjalnych inwestorów.

Wzrastająca ilość samochodów i związany z tym wzrost natężenia ruchu drogowego powoduje potrzebę stałej poprawy nawierzchni dróg i budowę nowych.

W gminie i mieście należy rozbudować sieć kanalizacyjną i wodociągową.

W zakresie gospodarki odpadami, ze względu na wysokie koszty budowy i organizacji składowiska odpadów, wskazana byłaby wspólna międzygminna inwestycja. Władze miejskie mogą starać się o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie działań w obszarze infrastruktury technicznej.

 

Kultura i oświata

Podstawowym celem w zakresie edukacji jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wysokiego poziomu kształcenia. Przejecie przez gminę spraw związanych z oświatą wiąże się ściśle ze zwiększeniem kosztów wydatkowanych na te cele. Budowa nowoczesnej bazy szkolnej wraz z salami gimnastycznymi, rozbudowa i modernizacje szkół to najważniejsze zadania stojące przed gminą. Dokształcanie kadry nauczycielskiej, stałe doposażanie szkół w nowoczesny sprzęt audiowizualny, dydaktyczny i naukowy będzie przyczyniać się do wzrostu poziomu kształcenia.

Dobrze rozwinięta baza szkoleniowa może być dodatkowo wykorzystywana na potrzeby szkolenia dorosłych, w tym szczególnie licznie reprezentowanej grupy rolników. Działania na rzecz oświaty stanowić będą podstawowy stymulator przemian w rolnictwie. Bez wsparcia infrastruktury edukacyjnej oraz bez ułatwiania zdobywania i zmian kwalifikacji bezpośrednie działania w obszarze rolnictwa mogą okazać się mało skuteczne.

Zabytki kultury materialnej oraz lokalny folklor stanowią o atrakcyjności gminy i miasta.
Cechy te w połączeniu z walorami turystyczno-krajobrazowymi sprzyjają rozwojowi agroturystyki.

Rozwijanie kółek zainteresowań w szkołach i organizacja imprez ogólnogminnych pozytywnie będzie wpływać na wzrost integracji mieszkańców i poczucia lokalnego patriotyzmu.
Gmina powinna podejmować działania zmierzające do rozwoju domu kultury, zwiększania jego merytorycznych form działalności oraz wspierania i promowania różnych działań artystycznych.

 

Rolnictwo

Rolnictwo pomimo obecnie niekorzystnych warunków ekonomicznych nadal pozostanie
ważnym obszarem działania. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej, stanowi aktualnie nadrzędny kierunek działań prorozwo
jowych województwa podkarpackiego.

Istotną formą racjonalizacji produkcji rolnej i przezwyciężania skutków rozdrobnienia gospodarstw powinna być integracja pozioma. Jest to efektywny sposób na łagodzenie rynkowych skutków produkcji o małej skali i jej dużej niejednorodności. Główną formą
łączenia producentów powinny być zespoły producenckie, grupy marketingowe oraz
spółdzielnie. Powinny one obejmować grupową produkcję, przechowalnictwo, przetwórstwo, handel i zaopatrzenie.

Szansą dla rolnictwa powinna być specjalizacja produkcji rolniczej w zakresie uprawy gryki.
Młyn-kaszarnia znajdująca się w Rudniku nad Sanem specjalizuje się w produkcji, sprzedaży
i eksporcie kaszy gryczanej

Możliwość skorzystania z rożnych form doradztwa rolniczego może i powinno odgrywać stymulującą rolę.

 

Służby gminne