BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Strategia rozwoju Cele i zadania

Cele i zadania

Email Drukuj PDF

 

 

OBSZAR 1
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, RZEMIOSŁO I USŁUGI

CELE STRATEGICZNE

  Priorytet:  Sprzyjanie tworzeniu nowych miejsc pracy

  1. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
  2. Wzrost atrakcyjności inwest
  ycyjnej gminy i miasta
  3. Wspieranie lokalnego rzemiosła

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA KRÓTKOOKRESOWE 2000-2002

1. Preferencje dla małych i średnich przedsiębiorstw
2. Tworzenie korzystnego klimatu dla przedsiębiorców i inwestorów
3. Ożywienie przedsiębiorczości poprzez obniżenie podatków
4. Pomoc w uzyskiwaniu dla inwestorów gruntów pod działalność gospodarczą
5. Opracowanie i wypromowanie logo charakteryzującego gminę i jego wyroby
6.  Inwentaryzacja mienia gminnego
7.  Przygotowanie i promowanie foldera inwestycyjnego gminy i
miasta oraz stałe jego uaktualnianie


DZIAŁANIA ŚREDNIOOKRESOWE 2000-2006

1. Utworzenie Stref Przemysłowych
2. Monitorowanie długoterminowych potrzeb rynku pracy
3. Poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy z pozabudżetowych źródeł na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.
4.  Nawiązanie współpracy z podobnymi gminami za granicą

 

 

 

 

OBSZAR 2
TURYSTYKA I SPORT

CELE STRATEGICZNE

  Priorytet:  Zwiększenie dostępności różnorodnych form turystyki i         rekreacji

  1.  Promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych gminy
  2.  Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych
  3.  Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA KRÓTKOOKRESOWE 2000-2002

1.  Zagospodarowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie (brzegi rzek, lasy)
2.
Budowa kąpieliska gminnego
3.  Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej i hotelowej
4.
Wytyczenie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych
5. Rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców gminy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
6.  Opracowanie i promowanie przewodnika po najciekawszych miejscach gminy

DZIAŁANIA ŚREDNIOOKRESOWE 2000-2006

1.  Wspieranie tworzenia i rozwój gospodarstw agroturystycznych
2.  Budowa krytego basenu
3.  Organizowanie cyklicznych, masowych imprez sportowych i turystycznych
4.  Poprawa standardu bazy hotelowej
5.
Budowa sal gimnastycznych i boisk przy szkołach

 

 

 

 

OBSZAR 3
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

CELE STRATEGICZNE

  Priorytet:
  Pełne uzbrojenie gminy w potrzebne media

  1. Poprawa jakości infrastruktury gminnej
  2. Poprawa stanu otoczenia dróg i bezpieczeństwa drogowego
  3.
  Ochrona środowiska naturalnego

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA KRÓTKOOKRESOWE 2000-2002

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2.  Podniesienie standardu technicznego miejskiego targowiska
3.  Poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie gminy
4.
Podniesienie poziomu usług komunalnych

DZIAŁANIA ŚREDNIOOKRESOWE 2000-2006

1. Rozwiązanie problemu lokalizacji wysypiska śmieci i gospodarki odpadami
2. Poprawienie stanu ciągów komunikacyjnych na terenie gminy
3. Oświetlenie dróg i chodników
4.  Budowa parkingów
5.  Zagospodarow
anie i utrzymanie w należytym stanie gminnych budynków i budowli

 

 

 

 

OBSZAR 4
KULTURA I OŚWIATA

CELE STRATEGICZNE

Priorytet:  Poprawa warunków kształcenia i stanu wiedzy mieszkańców

1. Dostosowanie kierunków dokształcania do potrzeb rynku
2.  Integracja gminy
3.  Ochrona i kultywowanie dorobku dziedzictwa regionu

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA KRÓTKOOKRESOWE 2000-2002

1. Odpowiednie zlokalizowanie placówek kulturalno-oświatowych
2. Rozwijanie i podnoszenie poziomu technicznego bazy edukacyjno-oświatowej
3.  Rozwijanie kółek zainteresowań w szkołach
4. Wyznaczenie miejsca do stałej ekspozycji zbiorów muzealnych i artystycznych

DZIAŁANIA ŚREDNIOOKRESOWE 2000-2006

1. Planowe i systematyczne doposażanie szkół w pomoce dydaktyczne, pracownie komputerowe, dostęp do Internetu
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich
3. Współpraca z innymi gminami w regionie
4. Wspieranie i promowanie lokalnej twórczości

DZIAŁANIA DŁUGOOKRESOWE 2000-2010

1. Stała racjonalizacja sieci szkół
2. Podnoszenie poziomu edukacji mieszkańców gminy
3.
Organizowanie dużych imprez promocyjnych
4. Wspieranie budowania tożsamości kulturowej ziemi rudnickiej
5. Nawiązanie współpracy z podobnymi gminami europejskimi
6. Inspirowanie rozwoju rękodzielnictwa artystycznego i amatorskiego ruchu folklorystycznego
7.
Wspieranie renowacji obiektów zabytkowych

 

 

 

 

OBSZAR 5
ROLNICTWO

CELE STRATEGICZNE

Priorytet:  Specjalizacji produkcji rolnej

1. Rozwój firm przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu hurtowego
2. Podniesienie jakości i opłacalności produkcji rolnej
3.
Stworzenie sieci gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zdrowej żywności

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA KRÓTKOOKRESOWE 2000-2002

1. Pomoc w organizacji zbytu płodów rolnych
2. Wspieranie przedsięwzięć szkoleniowych dla rolników i doradztwa rolniczego
3. Wyłączenie gleb najsłabszych z rolniczego wykorzystania
4. Upowszechnianie dobrego materiału siewnego i hodowlanego

DZIAŁANIA ŚREDNIOOKRESOWE 2000-2006

1.  Pomoc w rozszerzaniu uprawy wikliny
2.
Wspieranie firm przetwórstwa rolno-spożywczego
3.  Pomoc w organizacji grup producenckich
4.  Wspieranie rozwoju gospodarstw specjalistycznych
5.  Pomoc w rozpowszechnianiu uprawy gryki

DZIAŁANIA DŁUGOOKRESOWE 2000-2010

1. Prowadzenie właściwej gospodarki gruntami (scalenia, plany zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowanie nieużytków)
2. Promocja produktów ekologicznych i wspieranie organizacji sprzedaży zdrowej żywności

 

Służby gminne