BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Petycje
Petycje

Informacja o wniesieniu petycji złożonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w roku 2021

Email Drukuj PDF

Lp.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana -
w przypadku wyrażenia zgody przez podmiot wnoszący 

Dane dotyczące
przebiegu postępowania,
w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji

1.

05.01.2021

15.01.2021

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
 2.

 

23.02.2021 Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie"

3.

1. Uzasadnienie

2. Metoda Referendum

3. Kodeks Wyborczy

4. Ustrój

5. Petycja

23.02.2021

 Teresa Garland


  
Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 15 marca 2021 08:38
 

Zbiorcza informacja o petycjach

Email Drukuj PDF

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.

 

Informacja o wniesieniu petycji złożonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w roku 2020

Email Drukuj PDF

Lp.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana -
w przypadku wyrażenia zgody przez podmiot wnoszący 

Dane dotyczące
przebiegu postępowania,
w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji

1.

24.04.2020 PETYCJA
Stop zagrożeniu zdrowia i życia
30.04.2020 r.
Odpowiedź na petycję
 2.

 

11.12.2020

Fundacja "Tradycyjne Podkarpacie"

05.02.2021 r.
Odpowiedź na petycję

 

 

 


 


 


 

 
Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 22 lutego 2021 11:07
 

Zbiorcza informacja o petycjach

Email Drukuj PDF

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.

 

Informacja o wniesieniu petycji złożonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w roku 2019

Email Drukuj PDF

Lp.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana -
w przypadku wyrażenia zgody przez podmiot wnoszący 

Dane dotyczące
przebiegu postępowania,
w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji

1.

25.01.2019 MJRConsulting Jerzy Rządzki, Zielona Góra 01.02.2019 r. petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia
 2.  

28.03.2019

Renata Sutor 11.04.2019 r. prośba o poparcie petycji została uwzględniona

 3.

 23.08.2019

Konrad Cezary Łakomy

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

25.11.2019 r.
Odpowiedź na petycję

 4.

 

14.10.2019

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa

22.10.2019 r. 
Odpowiedź na petycje

07.01.2020
Odpowiedź na petycje

5.

28.11.2019

Renata Sutor

ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

20.12.2019
Przekazana do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami

6.

10.12.2019

Renata Sutor

ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

07.01.2020
Odpowiedź na petycje

 
 

Zbiorcza informacja o petycjach

Email Drukuj PDF

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.

 

Informacja o wniesieniu petycji złożonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w roku 2018

Email Drukuj PDF

Lp.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana -
w przypadku wyrażenia zgody przez podmiot wnoszący 

Dane dotyczące
przebiegu postępowania,
w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji

1.

29.01.2018

Zespół trenerski NODN Sophia
Kraków

Opublikowanie na stronie BIP
 2.

12.03.2018

Mieszkańcy miasta Rudnik nad Sanem

14.03.2018 r. petycja została uwzględniona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostatnia aktualizacja: środa, 04 lipca 2018 14:08
 

Informacja o wniesieniu petycji złożonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w roku 2017

Email Drukuj PDF

Lp.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana -
w przypadku wyrażenia zgody przez podmiot wnoszący 

Dane dotyczące
przebiegu postępowania,
w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji

1.

18.09.2017

Grupa Aztekium.pl

03.10.2017 r. petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia

 2.

 


19.09.2017

 Jerzy Rządzki Stowarzyszenie Spójrz Inaczej

03.10.2017 r. petycja została uwzględniona z uwagi na możliwość podniesiena kwalifikacji przez nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostatnia aktualizacja: wtorek, 03 października 2017 12:30
 

Zbiorcza informacja o petycjach

Email Drukuj PDF

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.

 

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania w sprawach dotyczących petycji

Email Drukuj PDF

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 z późn. zm.).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem mogą być składane petycje w zakresie zadań i kompetencji Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem lub Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów -  w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot trzeci wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adresat petycji zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacji zawierającej odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu zgody, imię
i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 31 października 2016 15:17
 


Strona 1 z 2

Służby gminne