BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XLIII/316/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 maja 2023 r.
Uchwała Nr XLIII/316/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
1
2   Link   UCHWAŁA NR XLII/315/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
27
3   Link   UCHWAŁA NR XLII/314/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;
30
4   Link   UCHWAŁA NR XLII/313/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;
21
5   Link   UCHWAŁA NR XLII/312/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego;
22
6   Link   UCHWAŁA NR XLII/311/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
20
7   Link   UCHWAŁA NR XLII/310/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
23
8   Link   UCHWAŁA NR XLII/309/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju” na lata 2024 – 2030;
19
9   Link   UCHWAŁA NR XLI/308/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
42
10   Link   UCHWAŁA NR XLI/307/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
39
11   Link   UCHWAŁA NR XLI/306/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
37
12   Link   UCHWAŁA NR XLI/305/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
35
13   Link   UCHWAŁA NR XLI/304/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
33
14   Link   UCHWAŁA NR XLI/303/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
37
15   Link   UCHWAŁA NR XLI/302/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XL/299/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
38
16   Link   UCHWAŁA NR XL/301/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033
47
17   Link   UCHWAŁA NR XL/300/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
54
18   Link   UCHWAŁA NR XL/299/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
48
19   Link   UCHWAŁA NR XL/298/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2023;
46
20   Link   UCHWAŁA NR XXXIX/297/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033
46
Strona 1 z 51

Służby gminne