BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
101   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;
247
102   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022;
240
103   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2022 roku na 2023 rok na odbiór i transport odpadów komunalnych w 2023 r.;
233
104   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przędzel;
250
105   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/285/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa;
274
106   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
233
107   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/283/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033
228
108   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/282/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
236
109   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/281/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku;
240
110   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
240
111   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/279/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
247
112   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/278/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok;
233
113   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/277/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina;
234
114   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/276/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;
228
115   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/275/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gminnej oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;
230
116   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/274/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;
233
117   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/273/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
231
118   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/272/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
229
119   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/271/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;
230
120   Link   UCHWAŁA NR XXXVII/270/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem;
232
Strona 6 z 55

Służby gminne