BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1001   Link   Uchwała Nr XXIII/133/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
1519
1002   Link   Uchwała Nr XXIII/132/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2008 r.
1535
1003   Link   UCHWAŁA Nr XXIII/131/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko.
1553
1004   Link   Uchwała Nr XXIII/130/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu
1578
1005   Link   Uchwała Nr XXIII/129/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 roku.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
1542
1006   Link   UCHWAŁA Nr XXIII/128/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
1482
1007   Link   Uchwała Nr XXII/127/2008 Rady Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem z dnia 12 września 2008r.
w sprawie przystąpienia Urzędu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem do projektu wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
1498
1008   Link   UCHWAŁA Nr XXII/ 126/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 września 2008 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
1481
1009   Link   Uchwała Nr XXII/125/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 12 września roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2008 r.
1585
1010   Link   UCHWAŁA Nr XXII/124/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości o numerach działek: 4245/4, 4247/1, 4248, 4249, 4250 położonych w Rudniku nad Sanem
1521
1011   Link   Uchwała Nr XXI/123/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik nad Sanem.
1538
1012   Link   U C H W A Ł A Nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Gminy w Krzeszowie w sprawie likwidacji Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzeszowie.
1289
1013   Link   U C H W A Ł A Nr XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 sierpnia 2008
w sprawie: przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Waldemarowi Grochowskiemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do pełnego reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"
1569
1014   Link   Uchwała Nr XXI/120/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nisko na opracowanie koncepcji organizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów Leżajsk - Łańcut - Przeworsk - Nisko
1437
1015   Link   Uchwała Nr XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie intencji przystąpienia do wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami
1579
1016   Link   Uchwała Nr XXI/116/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
1543
1017   Link   Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie wystąpienia Gminy Rudnik nad Sanem z międzygminnego związku o nazwie "Związek Gmin Dolnego Sanu".
1553
1018   Link   Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008 r
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr ewid. 3464/10 położonej w Rudniku nad Sanem przy ulicy Okulickiego.
1529
1019   Link   Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
1635
1020   Link   Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/84/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
1641
Strona 51 z 55

Służby gminne