BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XLI/308/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
8
2   Link   UCHWAŁA NR XLI/307/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
8
3   Link   UCHWAŁA NR XLI/306/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
6
4   Link   UCHWAŁA NR XLI/305/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
7
5   Link   UCHWAŁA NR XLI/304/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
6
6   Link   UCHWAŁA NR XLI/303/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
6
7   Link   UCHWAŁA NR XLI/302/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XL/299/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
6
8   Link   UCHWAŁA NR XL/301/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033
20
9   Link   UCHWAŁA NR XL/300/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
20
10   Link   UCHWAŁA NR XL/299/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
21
11   Link   UCHWAŁA NR XL/298/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2023;
17
12   Link   UCHWAŁA NR XXXIX/297/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033
16
13   Link   UCHWAŁA NR XXXIX/296/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
41
14   Link   UCHWAŁA NR XXXIX/295/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego
31
15   Link   UCHWAŁA NR XXXIX/294/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
29
16   Link   UCHWAŁA NR XXXIX/293/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zwrotu wydatków na posiłek i świadczenia rzeczowe
28
17   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033
46
18   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.;
76
19   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022-2033;
47
20   Link   UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;
49
Strona 1 z 50

Służby gminne