BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XXXI/224/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022-2033
18
2   Link   UCHWAŁA NR XXXI/223/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.
26
3   Link   UCHWAŁA NR XXXI/222/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
14
4   Link   UCHWAŁA NR XXXI/221/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
16
5   Link   UCHWAŁA NR XXXI/220/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
16
6   Link   UCHWAŁA NR XXXI/219/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
XXXI/219/2021 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
20
7   Link   UCHWAŁA NR XXXI/218/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy
17
8   Link   UCHWAŁA NR XXXI/217/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r.
XXXI/217/2021 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
15
9   Link   UCHWAŁA NR XXX/216/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 6 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
13
10   Link   UCHWAŁA NR XXX/215/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
35
11   Link   UCHWAŁA NR XXX/214/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2021 roku na 2022 rok
30
12   Link   UCHWAŁA NR XXX/213/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rudnik nad Sanem, położonej w Rudniku nad Sanem na rzecz jej użytkownika wieczystego
28
13   Link   UCHWAŁA NR XXX/212/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr ewid. 310/1 położonej w Rudniku nad Sanem
28
14   Link   UCHWAŁA NR XXX/211/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
40
15   Link   UCHWAŁA NR XXIX/210/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
38
16   Link   UCHWAŁA NR XXIX/209/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
46
17   Link   UCHWAŁA NR XXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
47
18   Link   UCHWAŁA NR XXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
45
19   Link   UCHWAŁA NR XXIX/206/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości wszystkich udziałów w nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 639 o pow. 0,0831 ha położonej w Kopkach
34
20   Link   UCHWAŁA NR XXIX/205/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
42
Strona 1 z 46

Służby gminne