BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1001   Link   UCHWAŁA Nr XXII/124/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości o numerach działek: 4245/4, 4247/1, 4248, 4249, 4250 położonych w Rudniku nad Sanem
1510
1002   Link   Uchwała Nr XXI/123/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik nad Sanem.
1529
1003   Link   U C H W A Ł A Nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Gminy w Krzeszowie w sprawie likwidacji Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzeszowie.
1273
1004   Link   U C H W A Ł A Nr XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 sierpnia 2008
w sprawie: przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Waldemarowi Grochowskiemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do pełnego reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"
1558
1005   Link   Uchwała Nr XXI/120/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nisko na opracowanie koncepcji organizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów Leżajsk - Łańcut - Przeworsk - Nisko
1430
1006   Link   Uchwała Nr XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie intencji przystąpienia do wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami
1569
1007   Link   Uchwała Nr XXI/116/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
1532
1008   Link   Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie wystąpienia Gminy Rudnik nad Sanem z międzygminnego związku o nazwie "Związek Gmin Dolnego Sanu".
1542
1009   Link   Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008 r
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr ewid. 3464/10 położonej w Rudniku nad Sanem przy ulicy Okulickiego.
1514
1010   Link   Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
1624
1011   Link   Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/84/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
1626
1012   Link   Uchwała Nr XX/110/2008. Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzeszów.
1568
1013   Link   Uchwała Nr XIX/108/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
1586
1014   Link   Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej.
1616
1015   Link   Uchwała NR XIX /106/ 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2721
1016   Link   Uchwała Nr XIX/105/2008. Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich" oraz zabezpieczenia środków w budżecie gminy.
1588
1017   Link   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Miejskiej w 26 maja 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko.
1555
1018   Link   Uchwała Nr XVIII/100/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
1590
1019   Link   Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/98/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
1584
1020   Link   Uchwała Nr XVIII/97/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2008 r.
1590
Strona 51 z 55

Służby gminne