BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1021   Link   Uchwała Nr XX/110/2008. Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 czerwca 2008.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzeszów.
1580
1022   Link   Uchwała Nr XIX/108/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
1593
1023   Link   Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej.
1624
1024   Link   Uchwała NR XIX /106/ 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2735
1025   Link   Uchwała Nr XIX/105/2008. Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich" oraz zabezpieczenia środków w budżecie gminy.
1594
1026   Link   UCHWAŁA Nr XIX/104/2008 Rady Miejskiej w 26 maja 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko.
1561
1027   Link   Uchwała Nr XVIII/100/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
1597
1028   Link   Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/98/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
1596
1029   Link   Uchwała Nr XVIII/97/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2008 r.
1599
1030   Link   Uchwała Nr XVIII/95/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
1558
1031   Link   Uchwała NR XVIII/94/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2007rok.
1544
1032   Link   Uchwała Nr XVII / 93 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik nad Sanem.
1628
1033   Link   Uchwała Nr XVII / 92 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego.
1611
1034   Link   Uchwała Nr XVII / 91 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
1624
1035   Link   Uchwała Nr XVII / 90 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.
1595
1036   Link   Uchwała Nr XVII / 89 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych działających w gminie Rudnik nad Sanem
2762
1037   Link   Uchwała Nr XVII / 88 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie: budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2008 rok.
1608
1038   Link   Uchwała Nr XIV / 261 / 2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 7 grudnia 2007 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem w roku 2008.
1653
1039   Link   Uchwała Nr XIV / 293 / 2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 20 grudnia 2007 r.
w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem na rok 2008 prognozy długu na koniec roku budżetowego.
1648
1040   Link   Uchwała Nr XVI / 87 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie wyrażenia woli wspólnego z Województwem Podkarpackim przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim;
1652
Strona 52 z 55

Służby gminne