BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
141   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/266/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
360
142   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/265/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gminnych oraz umowy najmu dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku gminnego na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów;
361
143   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/264/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;
353
144   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/263/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Przędzelu;
351
145   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/262/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudniku nad Sanem;
342
146   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/261/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;
351
147   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/260/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/142/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
360
148   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/259/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów;
356
149   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/258/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik nad Sanem na rok szkolny 2022/2023;
353
150   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/257/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem;
352
151   Link   UCHWAŁA NR XXXVI/256/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie odrzucenia w części, stanowiska Okręgu Podkarpackiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem;
345
152   Link   UCHWAŁA NR XXXV/255/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2021
409
153   Link   UCHWAŁA NR XXXV/254/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2021
422
154   Link   UCHWAŁA NR XXXV/253/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania
408
155   Link   UCHWAŁA NR XXXV/252/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2022-2033
416
156   Link   UCHWAŁA NR XXXV/251/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
424
157   Link   UCHWAŁA NR XXXV/250/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Waldemarowi Grochowskiemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do pełnego reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
423
158   Link   UCHWAŁA NR XXXV/249/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
429
159   Link   UCHWAŁA NR XXXV/248/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku gminnego na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
403
160   Link   UCHWAŁA NR XXXV/247/2022 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Przędzelu
405
Strona 8 z 55

Służby gminne