BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
161   Link   UCHWAŁA NR XX/156/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok na realizacje zadania pn. ”Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2021 roku”
402
162   Link   UCHWAŁA NR XX/155/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
398
163   Link   UCHWAŁA NR XX/154/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
394
164   Link   UCHWAŁA NR XX/153/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela;
391
165   Link   UCHWAŁA NR XX/152/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kopkach na rzecz jej użytkownika wieczystego;
402
166   Link   UCHWAŁA NR XX/151/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem na rzecz jej użytkownika wieczystego;
412
167   Link   UCHWAŁA NR XX/150/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr ewid. 5180/17 położonej w Rudniku nad Sanem z dotychczasowym dzierżawcą - firmą Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
387
168   Link   UCHWAŁA NR XX/149/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rudnik nad Sanem
397
169   Link   UCHWAŁA NR XX/148/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
679
170   Link   UCHWAŁA NR XX/147/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025
391
171   Link   UCHWAŁA NR XX/146/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
400
172   Link   UCHWAŁA NR XX/145/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
394
173   Link   UCHWAŁA NR XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033
447
174   Link   UCHWAŁA NR XIX/143/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
457
175   Link   UCHWAŁA NR XIX/142/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
447
176   Link   UCHWAŁA NR XIX/141/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
442
177   Link   UCHWAŁA NR XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
443
178   Link   UCHWAŁA NR XIX/139/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2025”
445
179   Link   UCHWAŁA NR XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033
447
180   Link   UCHWAŁA NR XVIII/137/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
463
Strona 9 z 51

Służby gminne