BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
181   Link   UCHWAŁA NR XVIII/136/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”
447
182   Link   UCHWAŁA NR XVIII/135/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku użytkowego zlokalizowanego w Rudniku nad Sanem w trybie bezprzetargowym
458
183   Link   UCHWAŁA NR XVIII/134/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w drodze bezprzetargowej
453
184   Link   UCHWAŁA NR XVIII/133/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2023
471
185   Link   UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
501
186   Link   UCHWAŁA NR XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik nad Sanem na rok szkolny 2020/2021
442
187   Link   UCHWAŁA NR XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
468
188   Link   UCHWAŁA NR XVII/129/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2019
512
189   Link   UCHWAŁA NR XVII/128/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2019
484
190   Link   UCHWAŁA NR XVII/127/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania
523
191   Link   UCHWAŁA NR XVII/126/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
506
192   Link   UCHWAŁA NR XVII/125/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
511
193   Link   UCHWAŁA NR XVII/124/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim w Rudniku nad Sanem, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
497
194   Link   UCHWAŁA NR XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033
579
195   Link   UCHWAŁA NR XVI/122/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
602
196   Link   UCHWAŁA NR XVI/121/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”
541
197   Link   UCHWAŁA NR XVI/120/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.9.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
551
198   Link   UCHWAŁA NR XVI/119/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych
629
199   Link   UCHWAŁA NR XVI/118/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
588
200   Link   UCHWAŁA NR XVI/117/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych
547
Strona 10 z 51

Służby gminne