BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
61   Link   UCHWAŁA NR XX/150/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr ewid. 5180/17 położonej w Rudniku nad Sanem z dotychczasowym dzierżawcą - firmą Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
136
62   Link   UCHWAŁA NR XX/149/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rudnik nad Sanem
140
63   Link   UCHWAŁA NR XX/148/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
131
64   Link   UCHWAŁA NR XX/147/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025
134
65   Link   UCHWAŁA NR XX/146/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
133
66   Link   UCHWAŁA NR XX/145/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 04 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
138
67   Link   UCHWAŁA NR XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 – 2033
179
68   Link   UCHWAŁA NR XIX/143/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
178
69   Link   UCHWAŁA NR XIX/142/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
171
70   Link   UCHWAŁA NR XIX/141/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
176
71   Link   UCHWAŁA NR XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
171
72   Link   UCHWAŁA NR XIX/139/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2025”
170
73   Link   UCHWAŁA NR XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033
170
74   Link   UCHWAŁA NR XVIII/137/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
191
75   Link   UCHWAŁA NR XVIII/136/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”
187
76   Link   UCHWAŁA NR XVIII/135/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku użytkowego zlokalizowanego w Rudniku nad Sanem w trybie bezprzetargowym
197
77   Link   UCHWAŁA NR XVIII/134/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w drodze bezprzetargowej
193
78   Link   UCHWAŁA NR XVIII/133/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2023
191
79   Link   UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
190
80   Link   UCHWAŁA NR XVIII/131/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik nad Sanem na rok szkolny 2020/2021
178
Strona 4 z 46

Służby gminne