Zarządzenie

piątek, 14 stycznia 2022 08:55 Adam Olko
Drukuj

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Wzór oferty


Wzór sprawozdania