Wyjaśnienie treści SWZ (II)

czwartek, 04 sierpnia 2022 10:54 Izabela Pawelec
Drukuj

 

alt

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


               Rudnik nad Sanem, dnia 04.08.2022 r.

 

ZPF.271.23.2.2022

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)

 

dot. przetargu nieograniczonego na

„Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Informujemy, ze zgodnie z klasyfikacją PKD wykonanie instalacji kolektorów słonecznych zawarte jest w sekcji F-Budownictwo i podlega zatem Prawu Budowlanemu Ponadto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r oraz zawartą definicją instalacji grzewczych w Rozdziale 4 par 133.1. widnieje zapis:

§ 133. 1. Instalacje ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia węzel ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła".

Co oznacza, że w przedmiocie izolowania rurociągów solarnych obowiązują wymagania zgodnie z obowiązującym prawem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 15) W przypadku nur do transportu cieczy solarnej obowiązują 100% wymagania według aktów prawnych j. w.

Uznanie instalacji kolektorów słonecznych za element instalacji centralnego ogrzewania potwierdza również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w załączonym piśmie.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku izolacji przewodów rurowych do transportu nośnika ciepła (tzw. rurociągów solarnych) pomiędzy kolektorami za podgrzewaczami uznane będą takie rozwiązania techniczne i takie materiały izolacyjne orurowanin instalacji kolektorów słonecznych, które spełnią wszelkie wymagania zastrzeżenia, jakie wynikają z 100 % wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5).

Odpowiedź:

Zamawiający szczegółowo opisał parametry przewodów solarnych w załączniku nr 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 do SWZ „Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych (…)” Pkt 9. „Przewody instalacji solarnej” i oczekuje dostawy przewodów zgodnych z tymi zapisami.

Nie przedłuża się terminu składania ofert

                                                                                                                                                                                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:

alt  Wyjaśnienia treści SWZ (II)