Analiza SWOT

wtorek, 06 kwietnia 2010 11:04 Adam Olko
Drukuj

Problemy i aspiracje społeczne wyrażone w ankietach

Przeprowadzone wśród mieszkańców badania ankietowe dały możliwość poznania gminy poprzez pryzmat ich opinii, pozwoliły dodatkowo przybliżyć i określić najważniejsze jej problemy. Ankietowani mieszkańcy odpowiadali na pytania, co - zdaniem mieszkańców - jest atutem ich miasta i gminy, z jakimi boryka się trudnościami i jak można je zwalczać, wykorzystując rysujące się szanse. Respondenci kwantyfikowali również podstawowe dziedziny życia społeczno-gospodarczego w rozbiciu na poszczególne cechy.

Najwięcej osób jako główne problemy gminy wskazało:

Na podstawie ww. ankiet ustalono również, co - wg mieszkańców gminy Ľjej pozytywnych cech.

Większość wymieniała:

Wyniki ankiety otwartej, wyrażającej opinie mieszkańców, pokrywały się z wynikami ankiety zamkniętej, zawierającej ocenę sytuacji w poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.Analiza SWOT

Raport o stanie gminy i miasta oraz wyniki ankiet były podstawą do przeprowadzenia analizy SWOT - mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się gmina, pozwala sformułować koncepcje rozwoju ekonomicznego.

 

POŁOŻENIE,  ŚRODOWISKO NATURALNE

 

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

đ duża powierzchnia lasów
đ korzystne położenie przy drodze krajowej
đ korzystne walory turystyczno-krajobrazowe
đ mały stopień skażenia środowiska

đ brak kanalizacji
đ nierozwiązany problem zagospodarowania odpadów

SZANSE

ZAGROŻENIA

đ możliwość promowania gminy jako miejsca czystego ekologicznie
đ wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi
đ współpraca w zakresie budowy wysypiska gminnego

đ nieuregulowana gospodarka odpadami
đ brak tradycji wykorzystywania istniejących walorów naturalnych
đ dalsza degradacja środowiska naturalnego w wyniku działalności
człowieka bez zabezpieczenia właściwych funkcji komunalnych
đ wylewy Sanu

 

POTENCJAŁ LUDZKI

 

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

đ duży procent ludzi młodych
đ znaczne zasoby siły roboczej
đ silne poczucie tożsamości
đ aktywne postawy mieszkańców
đ silne związki mieszkańców
z rodzinami na zachodzie
đ efektywność inicjatyw społecznych

đ wysoki odsetek zatrudnienia w rolnictwie
đ niekorzystna struktura wykształcenia
đ duże bezrobocie (również ukryte w rolnictwie)
đ słabe możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
đ spadek przyrostu urodzeń
đ ujemna migracja ludności

SZANSE

ZAGROŻENIA

đ wzrost możliwości zatrudnienia w Rudniku nad Sanem
đ stworzenie systemu zachęt i pomocy przy powstawaniu zakładów
usługowych

đ wyludnianie się wsi
đ migracja ludzi młodych i wykształconych
đ wzrastające bezrobocie

 

WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE

 

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

đ dobrze rozwinięta i funkcjonująca sieć szkół podstawowych
đ szkoły średnie na terenie gminy
đ rezerwy terenowe pod budownictwo
đ dbałość o czystość i estetykę

đ słabe wyposażenie szkół
đ niewystarczająca ilość sal gimnastycznych, boisk
đ brak dostępu do specjalistycznych przychodni zdrowotnych

SZANSE

ZAGROŻENIA

đ reforma ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia
đ program szkoleń dla ludności

đ pogarszające się warunki bytowe ludności
đ powiększające się różnice w dochodach ludności
đ niekonsekwentna polityka państwa wobec terenów wiejskich

 

GOSPODARKA / ROLNICTWO

 

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

đ tradycje wikliniarsko-koszykarskie
đ korzystna struktura własności
đ dobrze rozwinięta sieć placówek
usługowo-handlowych
đ zasoby niewykorzystanej siły roboczej
đ baza dobrej jakości produktów rolnych
đ dobre cechy ekologiczne płodów rolnych

 

đ dominacja małych firm w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych
đ brak przemysłu przetwórczego
đ wysokie koszty produkcji
đ niedostatki kapitału własnego
đ słabe zainteresowanie ze strony inwestorów zewnętrznych
đ niewystarczająco rozwinięta sieć usług rolniczych
đ struktura gospodarstw rolnych, duże rozdrobnienie
đ mała specjalizacja produkcji rolnej

SZANSE

ZAGROŻENIA

đ korzystne warunki glebowo-klimatyczne do rozwijania produkcji żywności ekologicznej
đ zapotrzebowanie na zdrową żywność
đ uprawa gryki
đ rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, drobnej wytwórczości i usług dla rolnictwa
đ dostęp do środków pomocowych
đ tworzenie grup producenckich
đ tworzenie jednostek organizacyjnych związków międzygminnych
đ programy rozwoju terenów wiejskich województwa podkarpackiego

đ przywiązanie do tradycyjnych form gospodarowania na wsi
đ pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w rolnictwie - ubożenie wsi
đ brak rynków zbytu na produkty rolne
đ niestabilna polityka państwa wobec rolnictwa
đ brak znaczących inwestycji w sektorze rolno-spożywczym, potrzebnych do zwiększenia produkcji i konkurencyjności

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

 

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

đ dobrze rozwinięta sieć dróg
đ dobra sieć połączeń komunikacyjnych
đ dobrze rozwinięta sieć energetyczna, telefoniczna i gazowa
đ oczyszczalnia ścieków
đ wysypisko śmieci

đ niedostatki w sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
đ niski standard nawierzchni dróg
đ zły stan dróg gminnych
đ brak regulacji rzek

SZANSE

ZAGROŻENIA

đ zagraniczne środki pomocowe na inwestycje w dziedzinie infrastruktury
đ budowa składowiska odpadów
đ przygotowanie terenów inwestycyjnych
đ likwidacja pustostanów

đ trudności z pozyskaniem środków finansowych na realizację inwestycji
đ zagrożenie powodziowe

 

 

KULTURA, SPORT I TURYSTYKA

 

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

đ silne poczucie tożsamości lokalnej
đ dobre warunki do rozwoju różnych form turystyki kwalifikowanej
đ dobrze rozwinięta i funkcjonująca infrastruktura kulturalna
đ dobra baza sportowo-rekreacyjna
đ tradycje łowieckie
đ obiekty zabytkowe

đ brak bazy noclegowej na wysokim poziomie
đ niedostateczna ilość wytyczonych szlaków i ścieżek turystycznych

SZANSE

ZAGROŻENIA

đ wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem i agroturystyką
đ tereny i obiekty nadające się na bazę turystyczno-wypoczynkową
đ wymiana młodzieży szkolnej
powiązana z aktywnym wypoczynkiem
đ rozwój bazy dla sportów wodnych

đ brak tradycji korzystania z
istniejących walorów
đ degradacja środowiska związana z działalnością człowieka

 

WARUNKI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARCZY

 

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

đ dobry wizerunek gminy w oczach mieszkańców
đ aktywna postawa mieszkańców
đ uzbrojone tereny i wolne obiekty do inwestycji
đ banki na terenie gminy

đ brak programów i kierunków rozwoju obszarów wiejskich
đ brak możliwości pozyskania zewnętrznych inwestorów
đ brak dużego kapitału prywatnego, wewnętrznego i zewnętrznego

SZANSE

ZAGROŻENIA

đ wzrastająca umiejętność poszukiwania pozabudżetowych źródeł wspierania inwestycji
đ nowe zasady finansowania inwestycji
đ udoskonalenie systemu informacji o kredytach i innych funduszach rozwojowych
đ nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami
đ integracja gmin dorzecza Sanu
đ współpraca z powiatem i województwem

đ koncentracja instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w ośrodkach miejskich
đ niedoinwestowanie małych i średnich przedsiębiorstw
đ malejący rynek zbytu
đ niestabilny i skomplikowany system prawny, szczególnie podatkowy
đ słaba i zbiurokratyzowana polityka kredytowa dla przedsiębiorstw i rolnictwa
đ wysoka inflacja

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 06 kwietnia 2010 11:06